Ange alt-text; vad bilder föreställer.

I Umeå hoppas man kunna bidra med erfarenheter av att arbeta med många olika hållbarhetsaspekter i stadsplaneringen. "Vi måste både jobba med att bevara den goda livskvalitén som finns här och samtidigt ställa om för att klara klimatkrisen och andra utmaningar" säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör på Umeå kommun.

Kommuner i norr stärker samarbete för hållbar tillväxt

Sex kommuner i norra Sverige går samman i en satsning för att fördjupa samverkan. Under våren 2023 ska Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund identifiera gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt.

Kommunerna har under en längre tid träffats regelbundet för att stödja varandra och byta erfarenheter. Nu har de beviljats medel från det nationella regionalfondsprogrammet för att genomföra en förstudie om hållbar tillväxt i norr. Skellefteå är en av kommunerna i projektet där samhällsomvandlingens utmaningar märks tydligt.

– Skellefteå ska göra 40 års utveckling på 10 år. Alla delar av Skellefteå växer dessutom samtidigt. Nya bostäder, nya skolor, nya företag, nya invånare. Det går snabbt. Det är utmanande. Det kräver mod. Och vi är övertygade om att det blir bäst om vi samarbetar, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg, Skellefteå kommun.

Förutom kommunerna i de sex städerna kommer även andra aktörer, till exempel företag och ideella organisationer, att bjudas in till arbetet. Syftet med förstudien är att identifiera gemensamma utmaningar och tänkbara lösningar på problem som städerna delar med varandra. Men det handlar inte bara om att hitta likheter, utan också att ta tillvara den unika kompetens som finns i de olika kommunerna.

– Sundsvall utsågs 2022 till Sveriges digitaliseringskommun så vi hoppas att vi kan bidra med digitaliseringskompetens för att lösa de utmaningar vi står inför, säger Marcus Matteby, IT-direktör, Sundsvalls kommun.

Några av områdena man kommer att titta på är kompetensförsörjning, hållbart bostadsbyggande, klimatomställning, energiförsörjning och hållbara transporter.

– Umeå ska växa hållbart. När Umeå växer måste vi både jobba med att bevara den goda livskvalitén som finns här och samtidigt ställa om för att klara klimatkrisen och andra utmaningar som kompetensförsörjning, hållbara transportsystem och energiförsörjning.

I Umeå finns lång erfarenhet av att arbeta med flera hållbarhetsaspekter i stadsplaneringen.

– Vi jobbar med en holistisk stadsplanering som tar hänsyn till både social och ekologisk hållbarhet. Det hoppas jag att vi kan dela med de andra städerna i det här utbytet, säger Philip Näslund, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

Förstudien som genomförs under våren ska sedan resultera i en gemensam regional strategi som pekar ut ett antal prioriterade åtgärder som kan stärka hållbar stadsutveckling och tillväxt i hela regionen.

– Samverkan är avgörande för den samhällsomvandling som sker i norra Sverige nu. Att skapa hållbara stadsmiljöer som möjliggör tillväxt kommer att vara centralt för oss här i norr, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör i Umeå kommun.

Projektet, som kallas Thriving Northern Cities, är en förstudie med budget på 1,2 miljoner kronor. I nästa fas kan städerna tillsammans söka uppemot 100 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna i strategin. Strategin kan också ligga till grund för andra nya ansökningar.

Fakta

  • Medverkande städer: Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.
  • Utöver de sex städerna är även forskningsinstitutet Rise med som stöd för i processen med förstudien och strategin.
  • Projektet finansieras av de medverkande projektparterna tillsammans med Tillväxtverket genom EU:s nationella regionalfondsprogram.
Sidan publicerades