Partnerskapsdag för Umeå kommun och Umeå universitet

Hur kan vi samarbeta i strävan efter att göra Umeå klimatneutralt, bädda för tillväxt och regional utveckling och samtidigt fortsätta vara en socialt hållbar stad? Det är några frågor vi hoppas att du vill vara med och diskutera under vår gemensamma partnerskapsdag som i år har fokus på hållbar stadsutveckling.

Ta chansen att knyta nya kontakter, höra mer om pågående samarbeten och forskning, utbyta erfarenheter och få nyttiga tips kring samverkan och finansiering. Partnerskapsdagen är öppen för alla medarbetare i Umeå kommun och på Umeå universitet.

Datum: 27 september, klockan 12.00–16.00.
Plats: Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet.

Anmälan

Anmäl dig senast den 22 september. Ange samtidigt vilken fråga du helst vill vara med och diskutera närmare, samt om du önskar börja dagen med lunch.

Program

12.00–12.45 Gemensam lunch

12.45–14.15 Välkomna!

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå kommun.

Umeå kommun och hållbar stadsutveckling
Janet Ågren, kommunalråd i Umeå kommun.

Umeå universitet och hållbar stadsutveckling
Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Tre samarbetsområden

Klimatneutralt Umeå

Umeå klimatfärdplan, gemensamt arbete för klimatomställning
Annika Myrén, Umeå kommun, och Lisa Redin, Umeå universitet.

Socialt hållbar stad

Linda Gustafsson, Umeå kommun.

Tillväxt och regional utveckling

– Urban transition lab
Rikard Eriksson och Johan Lundberg, CERUM, Umeå universitet, och Daniel Levisson, Umeå kommun.

Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet berättar om möjliga sätt att samverka och söka medel för er som funderar på att ta goda samarbetsidéer vidare.

14.15–14.45 Kaffe

14.45–15.45 Parallella pass

Urban Transition Lab

Umeå fortsätter att växa och är en stad i ständig förändring. Hur och för vem utvecklar vi den framtida hållbara staden? För att möta framtiden måste den forskningsbaserade kunskapen bidra med insikter och analyser i planering, strategiska avväganden och utvärderingar.

Ett Urban transition lab är under utveckling i samarbete mellan Umeå universitet och Umeå kommun. Tanken är att det ska handla om fristående forskning med möjligheten att spela in utmaningar från Umeå kommun och att från Umeå universitet samtala kring och dela pågående forskning och forskningsresultat med olika förvaltningar inom Umeå kommun. Hur kan vi tillsammans utveckla en sådan plattform?

Samtalsledare: CERUM, Umeå universitet.

Hur kan data och AI skapa nytta för kommunens invånare?

Umeå kommun står inför stora utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen, men också till klimat och samhällstrender. Hur kan data och AI bidra till både kommunens interna effektivisering och samtidigt skapa konkret nytta för invånarna? Vilka förutsättningar behöver finnas på plats? Vilka är farhågorna? Hur balanserar vi etik och teknik och inom vilka områden kan AI skapa störst nytta?

Samtalsledare: Thomas Molén, CDO, och Mattias Wallmark, CIO, Umeå kommun.

Hur många medarbetare, när, och vad ska de kunna?

Våra kompetensförsörjningsprognoser som kommun, arbetsgivare och region bygger till stor del på gamla förutsättningar och mönster på arbetsmarknaden gällande pensionsåldrar, hur ofta man byter jobb, tillkommande arbetskraft, samt egna volymskattningar relaterat till välfärds- och branschutveckling.

Prognoserna och kompetensförsörjningsplanerna har aldrig varit viktigare som planerings- och prioriteringsunderlag i en situation där arbetskraftsreserven är kraftigt begränsad. Prognos och analys måste samtidigt kunna leda oss till att vidta åtgärder och anpassa utbildningsutbud såväl lokalt, regionalt som nationellt.

I en tillväxtregion med begränsat inflöde från migration, förändrade strömningar på den lokala arbetsmarknaden och en ekonomisk kris som möjligen påverkar pensionsåldrarna blir tidigare antaganden svårare att luta sig mot. Hjälp oss!

Samtalsledare: Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Hur samarbetar vi klokast för att skapa industriell symbios på Dåva?

Mot bakgrund av Umeå kommuns inriktningsmål och tillväxt och klimatneutralitet planeras nu för ett världsledande centrum för grön innovation på Dåva:
”Umeå Eco Industrial Park är ett världsledande centrum för grön innovation och produktion inom miljöteknik, återvinning, energi i Umeå.”
Här utvecklas industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Industriell symbios skapas genom att avfall från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet – det handlar om vatten, material och energi. Vad kan vi idag och hur kan vi lära av varandra?

Samtalsledare: Karin Måwe, projektledare, Vision Dåva.

15.45–16.00 Gemensam avslutning

Mer information

Vill du veta mer om dagen eller vårt strategiska partnerskap?

Anna Sandström Emmelin
Utvecklingsstrateg inom hållbar stadsutveckling
Umeå kommun
anna.emmelin@umea.se

Annika Nordstrand
Koordinator för det strategiska partnerskapet
Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet
annika.nordstrand@umu.se

Sidan publicerades