Flygbild över Umeå

Samarbete för hållbar stadsutveckling i norr

Umeå kommun deltar i en regionalfondsansökan till Tillväxtverket om hållbar urban utveckling. Ansökan sker tillsammans med Skellefteå, Luleå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund poch forskningsinstitutet RISE. Det är ett sätt att ett gemensamt ansvar för stadsutvecklingen i norra Sverige.

– Umeå kommun har redan i dag höga ambitioner på hållbarhetsområdet och genom den här ansökan positionerar vi oss tillsammans med andra städer för norra Sverige. Målet är att tillsammans möta de utmaningar vi står inför och skapa en attraktiv region för en miljon invånare, en region med klimatneutral hållbar stadsutveckling och hållbara livsmiljöer, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Två steg

Tillväxtverkets utlysning är uppdelad i två steg. Steg 1 omfattar att utforma en gemensam strategi och genomförandeplan under första halvåret 2023. RISE föreslås koordinera arbetet och hålla ihop analyserna. Umeå kommun föreslås ha en något större roll än övriga kommuner i genomförandet av steg 1. Umeå kommun är den största kommunen och deltar i fler EU- och nationellt relaterade arbeten. Umeå kommuns delaktighet tar därmed utgångspunkt i redan pågående processer och kan genomföras med befintlig arbetstid.

Steg 2 omfattar att genomföra planen i samverkan med nationella myndigheter under 2024 och framåt. 7–8 genomförandeplaner kommer att antas och totalt för hela regionalfondsprogrammet finns 700 miljoner kronor avsatta.

Stärker regionen

Projektet (steg 1 och 2) ska gemensamt stärka förmågan att planera och realisera övergången till klimat­neutralitet i städerna, att stärka hela regionens innovations- och utvecklingskapacitet och stärka förmågan att attrahera och förvalta offentliga och privata investeringar i en hållbar samhällsutveckling med rikt socialt kapital.

I samarbetet mellan städerna (N6-samarbetet) har följande områden identifierats för gemensam utveckling:

  • klimatomställning och mobilitet
  • social hållbarhet, kultur och boendemiljöer
  • attraktivitet och kompetensförsörjning
  • ledarskap och omställningsförmåga

Alla kommuner som medverkar i ansökan är även delaktiga i Viable Cities, ett av 17 strategiska innovations­program som fokuserar på klimatomställning i städer. Umeå är också utsedd att delta i EU-missionen om hundra klimatneutrala städer 2030.

Sidan publicerades