Förslagslåda

Har du förslag om hur vi kan få fler att engagera sig i en strävan mot ett mer hållbart samhälle? Då får du gärna skicka in dina förslag här. Arbetet med att göra Umeå mer hållbart gör vi tillsammans, alla vi som bor och verkar här. Tack för ditt bidrag!


(valfritt)

Ange inte några personuppgifter i det här fältet.

Om du vill ha återkoppling - ge oss din e-postadress

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Byggnadsnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna ge dig återkoppling på det lämnade förslaget. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse, som en del i att uppnå kommunens hållbarhetsmål och visionen om ett hållbart Umeå med 200 000 invånare år 2050.

Dina uppgifter kommer att sparas under tiden ditt ärende administreras och kommer att gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen.

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. En överföring till land utanför EU/EES kommer endast ske om det finns ett beslut av EU-kommissionen om lämplig skyddsnivå i mottagarlandet eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via kommunikation-shb@umea.se.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.


Sidan publicerades