Transporter och resande

Morgondagens resor

En stad som Umeå behöver planera för morgondagens resor idag. I projektet Nästa generations resor tar staden höjd för framtiden och styr mot visionen om att Umeå ska vara en hållbar plats att leva på.

Omvärlden förändras allt snabbare, med ny teknik som utvecklas och nya vanor som har sitt intåg i vardagen. Samtidigt är Umeå en stad i tillväxt och när staden växer dyker nya möjligheter upp. När kvarter, offentliga platser, vägar och gator byggs lägger de fast en struktur som ofta gäller under en överskådlig framtid – dagens miljöer kommer med andra ord sannolikt att möta morgondagens behov. Det har sällan varit så viktigt att vi ständigt blickar framåt och tar höjd för framtiden.

Morgondagens samhälle är ännu inte format och därför har vi möjlighet att styra mot den framtidsbild vi själva tycker bäst motsvarar vår vision. En vision om ett ekologiskt, ekonomisk, socialt och kulturellt hållbart Umeå som är en bra plats att leva och verka på. Det är grunden till projektet Näsa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv: testbädd Umeå.

Projektet är uppdelat i två arbetspaket eller delprojekt som har olika utgångspunkter.

Del 1, Elektrifiering ur ett stadsbyggnadsperspektiv

Detta arbetspaket handlar om synergier mellan en elektrifiering av fordonsflottan och stadsbyggnadskvaliteter samt hur vi kan möjliggöra utvecklingen ur ett elbolagsperspektiv.

Elektrifiering med utmaningar

När Umeå lokaltrafiks två största busslinjer nu elektrifieras ger det unika förutsättningar att vara testbädd för en storskalig elektrifiering. Nu undersöks elektrifieringen ur ett stadsbyggnadsperspektiv och vad som krävs för att klara omställningen.

I samband med att Umeå, Sverige och världen siktar mot en fossilfri fordonsflotta går utvecklingen, såväl nationellt som globalt, mot en ökad andel elektrifierade transporter. Elektrifiering har stor potential att minska vår klimatpåverkan och bidra till att lösa utmaningarna relaterade till luft och buller i staden. Därför är det inte uteslutande en fråga om klimatpåverkan utan även om Umeås lokala stadsbyggnadspotential med ambitionen tillväxt i centrala lägen. En storskalig elektrifiering kommer dock inte utan utmaningar. Den här utvecklingen innebär troligen en stor andel ny förbrukning och därmed även ökat effektbehov.

Läs mer om Elektrifiering ur ett stadsbyggnadsperspektiv här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2, Framtidssäkring av detaljplaneprocessen för Norra Ön

I det här arbetspaketet tittar vi på hur en detaljplaneprocess kan ta höjd för scenarier om morgondagens mobilitet på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse.

Hur framtidssäkras en detaljplaneprocess?

Förarlösa fordon, elektrifiering, delningstjänster, kombinerad mobilitet och uppkopplad infrastruktur är alla utvecklingar som har potential att ompröva vad vi känner som dagligt resande – men hur kan de skapa värde för oss? Det är frågor som behöver besvaras när Norra Öns detaljplaneprocess ska framtidssäkras.Hur vi väljer att resa beror på många olika faktorer och mycket händer just nu på mobilitetsfronten.

I det här delprojektet utvecklas en metod för att framtidssäkra Norra Öns detaljplaneprocess för morgondagens mobilitetstrender. För de flesta Umeåbor är dagligt resande i någon form nödvändigt för att få vardagslivet att fungera och vi gör under vardagar nästan tre resor var per dag. Resor och transporter påverkar i hög grad grundläggande strukturer i staden. De tillhör också de främsta utsläppskällorna av koldioxid i Sverige.

Om Nästa generations resor

De som är involverade i Nästa generations resor är Umeå kommun genom avdelningarna Övergripande planering, Mark och exploatering, Detaljplanering och Gator och parker samt Umeå Energi AB. Arbetet pågår till och med 31 december 2020. Vinnova finansierar 50 procent av projektbudgeten.

Vi definierade vilka frågeställningar som behövde besvaras för att planera för broarna:

Hur kan en bro…

...främja en effektiv och attraktiv resa för fotgängare och cyklister?

...ge utrymme och skapa förutsättningar för vistelse i det offentliga rummet?

...utformas för flexibel användning över dygnet och över tid?

...väderskyddas för att hantera det utsatta läget?

Emil Sandström
Koordinator och samhällsplanerare
Umeå kommun
090-16 12 52
emil.sandstrom@umea.se

Logotyper för de som står bakom satsningen: Umeå kommun, Umeå Energi och Vinnova.

Bilfritt resande

Under tre måndader testade tio hushåll i Umeå att klara sin vardag utan egen bil. Vi ville undersöka hur en kombination av mobilitetslösningar kan underlätta för ett bilfritt liv.


för ett fossilt norra Sverige

BioFuel Region vill driva på omställningen till en bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. Tillsammans kan vi också växla upp andras initiativ och arbete så att varje krona blir mer värd!

Vår styrka är att vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling och detta får hjulen att snurra snabbare.

Genom att bidra med expertkunskap och erfarenheter från våra nätverk kan vi sporra våra medlemmar i förändringsarbetet. Vi jobbar för skarpare åtgärds– och handlingsprogram, från kommunal till europeisk nivå, för att underlätta utvecklingen i norra Sverige. BioFuel Region grundades 2003 och finansieras av medlemmar, regioner och EU. Vi har åtta medarbetare i Umeå.

Arne Smedberg
Vd BioFuel Region
070-817 42 30
arne.smedberg@biofuelregion.se

BioFuel Region ägs av medlemmarna.

Sidan publicerades