Storskalig elektrifiering kommer med utmaning

I samband med att Umeå, Sverige och världen siktar mot en fossilfri fordonsflotta går utvecklingen, såväl nationellt som globalt, mot en ökad andel elektrifierade transporter. Elektrifiering har stor potential att minska vår klimatpåverkan och bidra till att lösa utmaningarna relaterade till luft och buller i staden. Därför är det inte uteslutande en fråga om klimatpåverkan utan även om Umeås lokala stadsbyggnadspotential med ambitionen tillväxt i centrala lägen. En storskalig elektrifiering kommer dock inte utan utmaningar.

Denna utveckling innebär troligen en stor andel ny förbrukning och därmed även ökat effektbehov. För att kunna möta denna utveckling och vara en möjliggörare för en omställning till en fossilfri fordonsflotta och elektrifiering av övriga sektorer behöver elnätet klara av tillkommande last. Arbetspaketet, som Umeå energi AB ansvarat för, var en del av projektet Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv med medfinansiering från Vinnova. Ambitionen har varit att ta ett helhetsgrepp kring hur vi hantera storskalig elektrifiering i ett stadsbyggnadsperspektiv. För att göra detta går det att urskilja tre olika fokusområden som kompletterar varandra.

Behovsbild

Nätkapaciteten, alltså hur mycket effekt som kan förflyttas mellan två punkter vid samma tidpunkt – är statisk. Det kan sammanfattas i att nätet inte klarar av mer än dess svagaste länk. Elförbrukningen och behovet av effekt, däremot, varierar över tid – det samlade effektbehovet är högre när flera använder mycket el samtidigt. Lägger man dessa tillsammans får man en överblick av hur det står till. I det här projektet har Umeå energi tittat på delar av elnätet, hur mycket det klarar av och hur nära maxbelastning olika komponenter är.

Dellösningar

För att möta behovsbilden finns flera saker som kan göras. I huvudsak handlar det om att bygga ut och förstärka elnätet – det medför kostsamma investeringar och kan ta lång tid att få på plats. Vidare kan det kompletteras på utbudssidan genom energilagring. Det innebär att energi lagras som el eller i annan form för att sedan snabbt kunna tillgängliggöras när den behovs – om det görs på den egna fastigheten belastas det externa nätet inte alls. Vidare går det att påverka efterfrågan genom bland annat olika former av prissättning, där priset för att tillföra ytterligare effektbehov är högre vid tidpunkter när belastningen är stor. Projektet har gjort flera utredningar med bäring på detta, se rapporter nedan.

Synergier med stadsmiljö

Elektrifieringen av Umeå lokaltrafiks stomlinjer aktualiserar frågor om elektrifiering ur ett stadsbyggandsperspektiv, där strategier för hållbar samhällsutveckling påverkar elnätet, samtidigt utvecklingen av elnätet är en möjliggörande förutsättning. Införande av elbussar på Umeås stomlinjestråk för kollektivtrafik ingår som en del i stadens åtgärdsprogram för mindre buller samt renare luft. Vi vet att elbussarna är tystare, men hur mycket tystare?

Rapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Befintligt energilager.pdf , 270.3 kB. 270.3 kB 2021-07-01 09.47
behov-av-laddning-inom-taxinaringen.pdf , 408.8 kB. 408.8 kB 2021-07-01 09.49
Bullerutredning_elbussar.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2021-07-01 09.49
Bullerutredning_elbussar (inventering).pdf , 443.8 kB. 443.8 kB 2021-07-01 09.49
Bussbatterier.pdf , 195.2 kB. 195.2 kB 2021-07-01 09.48
Effektprognos tomtebo.pdf , 460.5 kB. 460.5 kB 2021-07-01 09.29
Insikter från processen med att etablera V2G-anläggning i Umeå.pdf , 473.5 kB. 473.5 kB 2021-07-01 09.49
Metod nätanalys.pdf , 555.4 kB. 555.4 kB 2021-07-01 09.49
PM nätanalys elbilslast.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2021-07-01 09.49
Tariffutredning.pdf , 644.2 kB. 644.2 kB 2021-07-01 09.49
Trends in Mobility_sweco.pdf , 562.2 kB. 562.2 kB 2021-07-01 09.49
Sidan publicerades