Holmsund 2:42 med flera

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med en utformning som överensstämmer med rådande stads- och landskapsbild. Syftet är också att säkerställa en god dagvattenhantering och bekräfta befintliga förhållanden för samlingslokalen.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Holmsund 2:1, 2:41, 2:42 och Holmsund S:66.

Diarienummer BN-2020/00357

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2020-04-22.

Protokollsutdrag


En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2020-09-01 – 2020-09-22.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd från 2022-06-17 till 2022-07-08

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 8 juli 2022.

Lämna dina synpunkter genom att klicka på knappen nedan.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/holmsund242