Arkitektskiss av White arkitektur på kontorsbyggnader på Tomtebo strand.

Kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Arkitektskiss: White arkitektur.

Aktörer sökes för att utveckla verksamhetskvarter

I dag samarbetar sju byggaktörer, tre kommunala bolag och Umeå kommun kring detaljplanen, hållbarhetsfrågor och genomförandeplanering av Umeås nya hållbara stadsdel, Tomtebo strand. Nu söker Umeå kommun fler erfarna och taggade aktörer som vill vara med och utveckla verksamhetsmarken och som vill ansluta till visionen och ambitionerna för området.

– Umeå med en trygg och kontinuerlig tillväxt och Tomtebo strand med närhet till flygplats, tåg, E4, Universitetsstaden och även centrum, erbjuder alldeles unika möjligheter för exploatörer. Att dessutom vara med och utveckla verksamhetskvarteren i ett tidigt skede och med en hållbarhetsprofil torde vara intressant för många exploatörer, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Samskapandet ska fortsätta med fler aktörer

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Planeringen av Umeås nya hållbara stadsdel har nu kommit fram till utvecklingen av verksamhetskvarteren inom planområdet.

Byggaktörerna i samverkansprojektet planerar att bygga bostäderna. De aktörer som nu lämnar in en intresseanmälan för verksamhetskvarteren, förbinder sig att också vara en aktiv del i detta samverkansprojekt. Det kan vara allt från att lämna synpunkter på styrande dokument till att aktivt delta i workshops eller arbetsgrupper där det behövs. Framför allt när det gäller utvecklingen av verksamhetskvarteren i planområdet.

Verksamhetsmarken utmed E4

– Det är viktigt att de verksamheter som tillkommer inom Tomtebo strand samspelar med bostadsbebyggelsen och Tomtebo strands ambition som en hållbar förebild, säger Johan Sjöström, projektledare på Mark och exploatering, Umeå kommun.

Verksamheter som skulle passa in är kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande. Byggnaderna som placeras ut mot E4-Kolbäcksvägen ska även agera bullerskydd till de bakomliggande bostadskvarteren.

Exempel på verksamheter som inte passar inom kvarteren är trafikalstrande handel som kräver större parkering vid entré, drivmedelsförsäljning, lager, industri- eller förrådsfack, industrilokaler och liknande. Kvarteren kan heller inte nyttjas för uppställning och upplag.

Förutsättningar

  • Intresseanmälningarna ska lämnas senast 14 maj.
  • Verksamhetsytorna i denna intresseförfrågan omfattar sex kvarter. Varje kvarter är mellan 2 000–6 000 kvm och 8 000–13 000 kvm BTA.
  • De två nordligaste verksamhetskvarteren utmed E4 är vikta för brandstation och mobilitetshubb och är inte aktuella för fördelning.
  • Parkering ska lösas genom friköp inom de mobilitetshubbar som finns inom Tomtebo strand.
  • Detaljplanen är inte beslutad. Den ska ut på granskning före sommaren och planeras beslutas av Kommunfullmäktige vid årsskiftet 2021/2022. Det betyder att planen är preliminär och kan komma justeras utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden.
  • Utbyggnad av den första etappen förväntas påbörjas under 2023.

Utvärdering

Vid utvärdering kommer bland annat erfarenhet av liknande projekt och genomförandeförmåga att vägas in.

– Vi vill se hur projektidén samspelar med Tomtebo strands visioner för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och hur väl idén fungerar på platsen, säger Frida Lindström, mark- och exploateringsingenjör, Umeå kommun.

Kartskiss över verksamhetsmark på Tomtebo strand

Verksamhetsmark som är aktuell för intresseanmälan är det rödstreckade området.

Sidan publicerades