Bild på personer i möte.

– Det är en tydlig trend i de senaste årens enkäter att företagen allt tydligare lyfter fram vikten av att Umeå växer och utvecklas, säger Peter Juneblad.

Företagarna i Umeå är nöjda med kommunens arbete

Näringslivet i Umeå blir allt mer nöjda med de kontakter som man har med Umeå kommun och hur kommunens näringslivsavdelning sköter dessa kontakter. Det visar den undersökning med företagen i kommunen som genomförs varje år.

– Det är självklart glädjande att Umeås företag är nöjda med hur vi sköter vårt uppdrag och hur vi jobbar med dialogen med näringslivet. Det är något som vi verkligen har prioriterat det senast året. Samtidigt är vi också medvetna om de stora utmaningar en tillväxtkommun som Umeå har när det gäller frågor som rör myndighetsutövning och upplevda attityder som finns när det gäller företagande. På dessa områden finns det fortfarande ett stort utrymme för förbättringar, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Umeå kommun genomför varje år en enkätundersökning där näringslivet får besvara hur de upplever att kommunen arbetar med att skapa bättre förutsättningar för företagen, samt vad företagen prioriterar och vill förbättra.

För 2019 hamnade det totala värdet när företagen bedömer hur Umeå kommun sköter kontakterna med det lokala näringslivet på 5.0 på en skala mellan 1–6 där 6 är mycket bra och 1 dåligt. Motsvarande betyg för 2020 hamnar på 5.2.

Enkäten visar också att den viktigaste faktorn för att skapa ett bra företagsklimat är att Umeå fortsätter växa och utvecklas. Det är en tydligt prioriterad fråga bland företagen. Detta följs av tillgång till kompetent personal, enkel och effektiv myndighetsutövning, samt tillgång till infrastruktur. Företagen lyfter även vikten av en löpande och god dialog med kommunen.

– Det är en tydlig trend i de senaste årens enkäter att företagen allt tydligare lyfter fram vikten av att Umeå växer och utvecklas. Att kommunen växer ger genomslag i företagens lönsamhet och ökar också antalet nya arbetstillfällen, där Umeå innehar en topplacering i Sverige tillsammans med andra tillväxtorter som Linköping och Uppsala. Varje år tillkommer drygt 1 000 nya arbetstillfällen i Umeå, företrädelsevis i mindre och medelstora företag, säger Peter Juneblad.

Mer information

Peter Juneblad
Näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Umeå kommun Näringsliv är kommunens strategiska och operativa verksamhet för näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Umeå kommun Näringsliv är företagens ingång till Umeå kommun. Verksamheten arbetar även med samordning och utveckling av kommunens innovations- och företagsstödjande ekosystem.

Sidan publicerades