SFI – Klara, färdiga, gå!

SFI – Klara, färdiga, gå! är en verksamhet i tre steg. Målet att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skol­bakgrund, ut på arbetsmarknaden och till egen försörjning. De elever som av pedagoger bedömer att vara på studienivå 1A och 1B hamnar automatiskt i verksamheten.

Kortutbildade elever

SFI-skolan i Umeå har erfarenhet av arbete med kortutbildade elever på SFI 1. En utvecklad andraspråksinlärning behövs där. Är personen är från ett annat land är regelrätt undervisning vid skolbänken inte optimalt alla gånger.

Breddad undervisning med förändrad pedagogik. För att få med både lokal, nationell och global omvärldskunskap
Inlärning utanför skolans väggar. Gruppens upplevelser kopplas ihop med exempelvis matematik samt läs- och skriv­övningar.

Tron på deltagarnas naturliga nyfikenhet och egna erfarenheter. Det lyfter både motivation och stärker självförtroende.
Det svenska språket vill SFI ska komma omedvetet och på köpet.

Hälsoarbete

Många deltagare är flyktingar. De bär på erfarenheter som påverkar deras fysiska och psykiska mående. I hälsoarbetet ingår samtal kring viktiga ämnen, till exempel kost, likabehandling och jämställdhet.

Arbetsmarknad

Ett arbete är en stor del av integrationen i det svenska samhället. Att klara sin egen försörjning innebär också ett ökat självförtroende. Annorlunda lösningar hjälper deltagaren att närma sig arbetsmarknaden.

Slutmål

Godkänt betyg från SFI:s nivå B
Praktikplats*
Arbete
* Praktikplats som inte är anpassad. Ofta anordnad av Arbetsförmedlingen. Omkring 80 procent av deltagarna når målen.

Studiebesök

Stort fokus ligger som på att eleverna inte bara ska lära sig i klassrummet utan med alla sinnen under utflykter och studiebesök. Det är skillnad på att exempelvis i en bok, jämfört med en utflykt i skogen, där de kan använda sig av både känsel, lukt och smak.

Jämställdhet, likabehandling och hedersfrågor

Sverige har kommit långt med jämställdhetsfrågor. För en invandrad som vuxit upp i en annan kultur, krävas ett annorlunda synsätt från dag ett i det nya landet. Med hjälp av ett diskussionsmaterial diskuteras jämställdhet. Även känsligare ämnen som våld, sexuell hälsa, hedersproblematik och könsstympning. Ibland delas grupperna och har kvinnor och män separat.

Hållbar utveckling och miljö

Hållbar utveckling och miljö är inte prioriterade i många länder. Det är det viktigt att visa det. Studiebesök på vatten­reningsverk, återvinningsstationer eller i skog och mark. Berätta om föroreningar i vatten, mark och luft. Förklara växthuseffekten, fördelar med kollektivtrafik och vilka produkter som är bättre att använda i hemmet.

Sidan publicerades