Lärare och elever samtalar i ring på golvet.

Fritidshemsutvecklare arbetar för ökad likvärdighet

Håkan Tranbeck och Anneli Lundberg har ett stort intresse för verksamhetsutvecklingsfrågor och har vid sidan om sitt rektorsskap även ett uppdrag som fritidshemsutvecklare. De har tagit fram ett kvalitetsverktyg för analys av undervisningens kvalitet i fritidshem. Förhoppningen är att öka förståelsen för kärnan med fritidshemmens uppdrag och bidra till att stärka likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

– Bakgrunden till vårt uppdrag är att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller fritidshemmet. Det saknas ofta tydliga mål och regelbunden likvärdig uppföljning, säger Håkan Tranbeck.

Kvalitetsverktyget liknar det som tidigare tagits fram för lärare grundskolan där struktur och upplägg är likartat. Skattningsfrågorna bygger sedan på skolans gemsamma och fritidshemmets specifika uppdrag i styrdokumenent. För att komplettera och nyansera har Skolverkets kommentarmaterial och statens utredning; Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, också använts.

– Vi hoppas att det kan användas som ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Tanken med verktyget är att skolorna ska få hjälp med att tydliggöra var enheten står just nu och vilka utvecklingsbehov som finns, säger Anneli Lundberg.

Verktyget är tänkt att möta de krav och de brister som uppmärksammats och ska bidra till att fritidshemmets verksamhet följs upp och analyseras. Håkan och Annelis uppdrag är att stödja och arbeta med skolans rektorer i arbetet med fritidshemsutveckling.

– Genom att kartlägga och analysera fritidshemmets kvalité och måluppfyllnad hoppas vi att materialet ska bidra till ökad måluppfyllelse, säger Anneli Lundberg och Håkan Tranbeck.

Håkan Tranbeck till höger och Anneli Lundberg till vänster

Kontakt

Håkan Tranbeck
biträdande rektor och fritidshemsutvecklare
070-265 33 58
hakan.tranbeck@umea.se

Anneli Lundberg
rektor och fritidshemsutvecklare
070-341 72 03
anneli.lundberg@umea.se

Fredrik Strandgren
enhetschef Utbildningskontoret
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Sidan publicerades