Bild på personer i möte i ett konferensrum.

Foto: Fredrik Larsson.

Företagare är nöjda med kommunens arbete

Företagare i Umeå blir allt nöjdare med kontakterna med Umeå kommun och hur kommunens näringslivsavdelning sköter dessa kontakter. Det visar den undersökning som genomförs varje år.

– Det är självklart glädjande att Umeås företag är nöjda med hur vi sköter vårt uppdrag och hur vi jobbar med dialogen med näringslivet. Det är något som vi verkligen har prioriterat det senast året. Samtidigt är vi också medvetna om de stora utmaningar en tillväxtkommun som Umeå har när det gäller frågor som rör myndighetsutövning och upplevda attityder som finns när det gäller företagande. På dessa områden finns det fortfarande ett stort utrymme för förbättringar, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Umeå kommun genomför varje år en enkätundersökning där näringslivet får besvara hur de upplever att kommunens näringslivsavdelning arbetar med att skapa bättre förutsättningar för företagen och vad företagen prioriterar och vill förbättra.

Det totala värdet för 2020 hamnade på 5,2 på en skala 1–6 (6 är mycket bra och 1 är dåligt) när företagen bedömer hur Umeå kommun sköter kontakterna med det lokala näringslivet. Motsvarande betyg för 2019 var 5,0.

Enkäten visar också att den viktigaste faktorn för att skapa ett bra företagsklimat är att Umeå fortsätter växa och utvecklas. Det är en tydligt prioriterad fråga bland företagen. Det följs av tillgång till kompetent personal, enkel och effektiv myndighetsutövning och tillgång till infrastruktur. Företagen lyfter även vikten av en löpande och god dialog med kommunen.

– Det är en tydlig trend i de senaste årens enkäter att företagen allt tydligare lyfter fram vikten av att Umeå växer och utvecklas. Att kommunen växer ger genomslag i företagens lönsamhet och ökar också antalet nya arbetstillfällen, där Umeå innehar en topplacering i Sverige tillsammans med andra tillväxtorter som Linköping och Uppsala. Varje år tillkommer drygt 1 000 nettoarbetstillfällen i Umeå, företrädelsevis i mindre och medelstora företag, säger Peter Juneblad.

Umeå kommuns näringslivsavdelning är kommunens strategiska och operativa verksamhet för näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Avdelningen är företagens ingång till Umeå kommun. Verksamheten arbetar även med samordning och utveckling av kommunens innovations- och företagsstödjande ekosystem.

Sidan publicerades