Två byggarbetare står och pratar utanför byggarbetsplats.

Företagarna blir allt nöjdare med Umeå kommun

Umeå kommun ökar sitt sammantagna ”Nöjd kund-index” från 72 till 74 på en skala upp till 100. Det är ett högt betyg när det gäller kommunens relation med företagen, enligt undersökningen Insikt från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Det här bekräftar den bild vi har av att Umeå kommun är på rätt väg när det gäller arbetet med att förbättra relationerna med företagen. Berörda verksamheter i kommunen har studerat tidigare resultat från undersökningen och genomfört åtgärder, vilket nu börjar synas i statistiken. Men vi vill förstås bli ännu bättre och därför är det väldigt viktigt att vi fortsätter detta arbete och fördjupar dialogen med företagen, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör vid Umeå kommun.

Undersökningen som genomförs av SKR är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på vad gäller myndighetsutövning.

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Från och med år 2020 ingår också området upphandling i undersökningen.

Betygsskalan går från 0–100, där ett värde lägre än 62 anses vara lågt, 62–69 godkänt och 70 eller mer högt. Ett NKI eller NUI på 80 eller mer anses vara mycket högt.

På nationell nivå visar undersökningen att företagarna blir allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning. När det gäller NKI totalt fortsätter betyget att öka med en enhet från 74 till 75 år 2022. Sedan startåret 2010 har det totala NKI-resultatet ökat från NKI 66 till 75, det vill säga en ökning med 9 enheter. Störst har ökningen varit för markupplåtelse och miljö-och hälsoskydd följt av livsmedelskontroll.

Umeå kommun är inget undantag. Sammantaget får kommunen ett NKI på 74 i årets undersökning, vilket är en förbättring med två enheter sedan 2021 och med 7 enheter sedan 2012. De verksamheter som gjort bäst ifrån sig är Bygglov som har gått från NKI 50 år 2012 till NKI 64 år 2022. Arbetet med serveringstillstånd har lyft från NKI 60 år 2021 till NKI 79 år 2022.

I undersökningen finns också en nationell ranking av kommunerna. Där hamnar Umeå kommun på plats 127 och har förbättrat sin placering med fyra placeringar.

– Det märks att Insikt är en undersökning som landets kommuner tar på allvar. Att föra en kontinuerlig dialog med företagen och utifrån det vidta åtgärder är det som vi bedömer är nyckeln till framgång och också det vi kommer att arbeta vidare med kommande år, säger Peter Juneblad, näringslivsdirektör, Umeå kommun.

Sidan publicerades