Gamla bron, brobågar med ljus, älven

Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Handboken ska användas av konsulter och entreprenörer som utför uppdrag för Umeå kommun (UK) så att UK:s vägbelysningsnät byggs på ett enhetligt sätt.

Allmänt

Belysningsinstallationen ska utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat Elinstallationsföretag som är registrerat för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el, lågspänning” (ELSÄK-FS 2017:3). Egenkontrollprogram ska, vid anmodan av beställaren, uppvisas.

Om belysningsinstallationen utförs som underentreprenad ska huvudentreprenören senast vid startmötet för projektet ange vilket elinstallationsföretag man anlitat. Detta för att beställaren ska ha möjlighet att kontrollera att underentreprenören har rätt auktorisation.

När man ska jobba på UK:s vägbelysningsanläggning SKALL man ta kontakt med Umeå Energi Elnät AB (UEEAB) innan jobbet börjar till deras driftcentral 090-160009. UK äger vägbelysningsanläggningen och UEEAB är kommunens drift- och underhållsentreprenör.

Vägbelysningsanläggningen SKALL ALLTID betraktas som spänningssatt anläggning.

Ingrepp i denna anläggning är inte tillåten utan UK:s eller UEEAB:s godkännande.

Vid alla skador på kabel, fundament, stolpar, armaturer och skåp ska UEEAB genast kontaktas.

Krav

Belysningsberäkning ska göras för dimensionering av belysningen. Beräkningen ska omfatta en bedömning av stolpe med eller utan arm. I projekteringen ingår kontroll om befintlig installation ska kompletteras, flyttas eller demonteras.

Belysningen ska vara jämn. Detta kan åstadkommas genom en väl anpassad kombination av stolphöjd, avstånd mellan stolparna, armaturtyp och ljuskälla.

Befintliga träd/utrustning ska uppmärksammas i projekteringsskedet och placering av nya träd, belysningspunkter och ledningar ska fungera som en helhet för att stärka platsens användning/funktion (ur ett trygghets/säkerhets/drifts/estetiskt perspektiv). Befintliga träd/utrustning ska redovisas i ritunderlag tillsammans med belysningspunkter-ledningar. Se Ritteknik ritningsinnehåll

Det ska alltid projekteras så att rundmatning är möjlig.

Först och främst ska standardarmaturer och standardstolpar användas. Detta för att förenkla lagerhållning och minska insatstid om materialet behöver bytas ut. Hänsyn ska tas till omgivningens stolpar och armaturer. Vissa standardarmaturer får, enligt Projektering – typritningar, endast användas vid komplettering i befintlig miljö.

Det är viktigt att välja armaturer med väl avbländad ljuskälla.

Uppgifter om ledningsgravens längd och antal meter tomrör ska lämnas av belysningsprojektören.

Riktlinjer

Välj armaturer som fungerar mot vald beläggning, gäller speciellt markinfällda armaturer.

Planera ledningsdragning i mark så att så lite kabel som möjligt används.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2021-03-29

Sidan publicerades