två lampor på stolpe

Belysningsarmaturer

Allmänt

Som vägledning till armaturval ska Trafikverkets dokument Belysningsarmaturer TDOK 2013:0651 och VGU följas med vissa undantag och tillägg som beskrivs nedan.

 • Armaturer ska vara LED-armaturer.
 • Vid val av armatur ska det utföras en ljusberäkning med föreslagen armatur som ska godkännas av beställaren.
 • Varje armatur ska anslutas till separat säkringssockel.
 • Armaturer ska vara försedd med Zhaga-sockel på armaturens tak. Sockel och drivdon ska vara Zhaga-D4i certifierade. Om inte vald armatur är Zhaga-D4i certifierade ska drivdonen stödja D4i specifikationerna: DALI Part 150, Part 250, Part 251, Part 252 och Part 253. Armaturtillverkaren bör använda möjligheten med Part 251 för att skriva in relevant armaturdata för att underlätta upprätthållandet av kommunens anläggningsregister gällande belysningsanläggningar.
 • Sockeln ska skyddas med täcklock av UV-beständigt material.
 • Om armaturen inte har prefabricerad anslutningsledning ska EXQ 3G1,5 mellan armatur och stolpsäkring användas.
 • Färgtemperatur ska generellt vara 3000K inom centrumfyrkanten samt i parkytor. I övrigt ska det vara 4000K om inte annat bestäms i projektet.
 • Undvik placering av belysningstolpar/pollare i ledstråk (gäller även naturliga ledstråk, tex längs ett plank, längs en upphöjd kant, mellan material som fungerar som ledstråk som tex mellan betongplattor och grus etc).

Belysningspollare

 • Undvik placering där risk för påkörning och plogskador är stor (tex hårdgjorda ytor där backning förekommer i trånga utrymmen.)
 • Belysningspollare ska vara av typ som passar Ø108 fundament.
 • Då belysningspollare ofta är utsatta för vandalism ska de vara vandalskyddade och ha IK-klass minst IK10 men helst IK10+.

Markstrålkastare

Markarmaturer skall användas restriktivt då många installationer med markarmaturer är kondens och vatteninträngning ett stort problem. För att minska problemen med fukt i armaturerna skall man i anslutning till installationen ha en bra dränering runt armaturen ansluten till en dräneringsslang för vidare avledning till en dagvattenbrunn eller dike.

Det är väldigt viktigt att leverantörens anvisningar följs vid installation av markstrålkastare och att det vid projektering görs en detaljritning som även ska medfölja markentreprenörens bygghandling.

Tunnelbelysning

Då belysningsarmaturer i tunnlar ofta är utsatta för vandalism ska de vara vandalskyddade och ha IK-klass minst IK10 +.

Sidansvarig

Lars-Erik Jonsson
larserik.jonsson@umea.se

Revidering: 2020-06-18

Sidan publicerades