Kabel, kanalisation och förläggning

Krav

Att förlägga kabelrör och kabel i mark med kringfyllning, inklusive att anordna kabelbädd och kabelmarkering är el­installationsarbete och ska utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat Elinstallationsföretag som är registrerat för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el, lågspänning” (ELSÄK-FS 2017:3). Egenkontrollprogram ska, vid anmodan av beställaren, uppvisas.

Om belysningsinstallationen utförs som underentreprenad ska huvudentreprenören senast vid startmötet för projektet ange vilket elinstallationsföretag man anlitat. Detta för att beställaren ska ha möjlighet att kontrollera att under­entreprenören har rätt auktorisation.

 • Schaktning/förläggning av vägbelysningskabel och kabelskydd ska utföras enligt EBR-standard KJ 41:15.
 • All kabel i mark ska normalt förläggas i rör SRN 50. Undantag kan ske då vägbelysningskabel samförläggs tillsammans med annan kabel i gemensamt schakt på ledningsbädd. Vid det förläggningssättet ska kabeln förläggas i rör SNR 110 i vägövergångar under den hårdgjorda ytan.
 • Miljögodkänd kabel ska användas.
 • Kabel i mark mellan central och stolpe och mellan stolpar ska vara av typ SE-N1XE 4G10 alternativt SE-N1XE 4G16 Gul.
 • Kabel i mark till mark- eller trädstrålkastare ska vara av typ SE-N1XV-R 3G2.5. Kabel till väderskydd ska vara SE-N1XV-R 5G2,5 till väderskydd
 • Kabel på vägg ska vara av typ EQLQxG1.5.
 • Kabel på spännlina ska vara av typ EQLQxG1.5 alternativt SE-N1XV-R 3G1.5.
 • Om armaturen inte har prefabricerad anslutningsledning ska EXQ 3G1,5 mellan armatur och stolpsäkring användas (och ha en extra längd om 0,5 meter).
 • Skarvning av kabel ska undvikas så långt det är möjligt. Vid skarvning av kabel används krympskarvar (ej gjutharts­skarv). Vid skarvning av kabel med diameter 2,5 kvadratmillimeter eller mindre kan gelskarv användas. Skarv ska alltid isolationsprovas och mätresultat ska redovisas på protokoll för beställaren.
 • Vid skarvning av 5-ledarkabel mot 4-ledarkabel skall 5-ledarens N-ledare (blå) klippas bort i skarven och förses med varaktig märkning ”Ej i drift” i öppen ände.
 • Ändtätning av kabel i mark ska ske med isolerade ledare och krymphätta.
 • Grävning intill Träd görs i enlighet med Park och natur; Träd (Skydd av träd). Gäller grävning närmare än 3 meter från stam. Kabeldragning görs med fördel i hårdgjorda ytor då trädallé finns.
 • All schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor skall ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelserna i EBR – publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.
 • Frilagd kabel skall skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning.
 • Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2,0 meter från ledning och tillhörande anläggningar och anordningar. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med UEEAB.
 • För grävning intill stolpar med elluftledning 0,4 kV får inte utföras närmare än 2,0 meter. Om stolpen är stagad, måste avståndet till markstaget vara minst 5,0 meter.
 • Det är inte tillåtet att gräva mellan stolpe och stag.

Riktlinje

 • Kabel bör inte placeras i eller under växtbädd där trädrötter växer eller förväntas växa detta för att undvika att träd skadas vid grävning, till exempel vid ett kabelbrott eller utbyte av kabel.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2021-03-29

Sidan publicerades