Märkning, dokumentation och provning

Märkning av kablar

Märkning av kablar skall ske i matande ände ifrån kabelskåp samt i första stolpe. Märkningen ska bestå av skylt av plast med måtten minst 80x15 millimeter med följande uppgifter:

 • Stolpen/gruppens adress
 • Kabeltyp
 • Max tillåten säkring

Märkning ska ske enligt följande exempel:

I matande ände

Sektionerad kabel skall på utsida stolpe/stolplucka varaktigt märkas med reflekterade märkning enligt Umeå kommun AB:s anvisning. Märkningen ska placeras 1,8 meter ovan mark och pilen ska peka i riktning mot den sektionerade kabeln.

gula rutor med text
gul och röd märkning

Märkning av kablar i stolpe

Kablar och ledare i stolpe märks synligt med eltejp enligt följande:

text markerad i olika färger

OBS vid märkning skall stolpen betraktas från vägen.

 1. Faser som inte ansluts mot säkringshållare låter man monteringsklämman sticka upp ovanför luckan.
 2. Vid sektionering av vägbelysningskabel skall toppklämma/”ubåt” anbringas i stolpen som sektioneras och märkas enligt stycket ”Märkning av kablar”
stolpe med märkning

Märkning av stolpar

I de fall kablarna är ständigt spänningssatta ska stolpen märkas med en dekal E2988756 ovanför stolpluckan enligt bild nedan. Innan fastsättning av dekalen ska stolpen tvättas med T-röd eller likvärdigt medel. Vid minusgrader måste ytan värmas innan fastsättning.

märkning på stolpe

Märkning skåp

Skåpet ska märkas på utsidan med kabelskåpsskylt. Skylt tillhandahålls av UEEAB. Skylten ska popnitas fast i luckans övre vänstra hörn.

skåpmärkning

Skåpet ska förses med inplastat gruppschema innehållande

 • skåpets namn (exempelvis VB2222)
 • grupp nummer
 • gruppens adress (vart den matar)
 • märkström säkring
 • area kabel.

Märkning kabelrör

Tomrör och nyttjade rör där inte hela rörets utrymme tagit i anspråk vid driftfärdig anläggning skall förses med dragtråd som skall adressmärkas i båda ändar med plast skylt med följande färgmärkning:

 • Gul= Kraft-, belysnings- och styrkablar

Märkning armatur

Stolpbelysning skall förses med fabrikantens dekal som anger typ av LED-modul som avser armaturen. Dekal skall även placeras på insida stolpen.

Dokumentation

Dokumentation som entreprenören ska överlämna till beställaren skall så långt som möjligt vara direkt användbart att föras in i Umeå kommun SHBK:s digitala drift- och underhållsprogram.

Relationshandlingar skall senast 2 veckor före slutbesiktning överlämnas komplett i A4-pärmar med innehållsförteckning och flikregister enligt Umeå kommun SHBK:s standard.

Relationshandlingar levereras i pärmar tillsammans med drift- och underhållsinstruktioner.

Pärm och pärminnehåll enligt ovan skall även levereras digitalt på USB-minne, där flikindelning i pärm och katalogstruktur på USB-minne skall överensstämma.

Relationshandlingarna som ska levereras ska innehålla

 • fundamentets läge och typ
 • kabelskyddsrörs verkliga läge, antal rör och typ
 • kabelns verkliga läge
 • elcentral/skåp läge med beteckning
 • måttangivelse skall anges med en noggrannhet av +/- 0,1 meter
 • kabeltyp och beteckning
 • belysningsstolpars typ med ljuspunktshöjd och armlängd
 • armaturdata med artikelnr, färgtemperatur, lumen, effekt, optik, sockeltyp samt typ av drivdon samt armaturlittra som överensstämmer med planritningar.

Om FSA-tabell har bifogats i bygghandlingarna ska den uppdateras och lämnas tillsammans med övriga relationshandlingar.

Planritningar skall redovisa placering av utrustningar, belastningsobjekt, lednings-/kanalisationsvägar, kabeltyper med mera.

Inmätningsfiler med inmätta fundament, kablar, skåp samt kabelskyddsrör ska levereras i DXF-format till beställaren.

Inmätningskoder:

 • Fundament/stolpar 192
 • Belysningskabel 190
 • Skåp 193
 • Kabelskyddsrör 156

Provning

 • Provning utförs enligt senaste utgåva av SS 436 40 00 (kontroll före idrifttagning).
 • Provningsprotokoll utformas enligt formulär från EIO.
 • Protokollen skall vara daterade och signerade av den som utfört provning.
 • Leverans av provningsprotokoll med mera utförs senast vid slutbesiktning.
 • Innan drifttagning får ske skall entreprenören förvissa sig om att anläggningen är utförd i enlighet med upprättade och tillhandahållna handlingar/dokument samt att leverantörs specifika krav är uppfyllda.
 • Egenprovning skall genomföras i takt med monteringen.
 • Provning skall protokollföras och intygas.
 • Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband utförs och vidimeras enligt separat protokoll. Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang.
 • Innan anläggning anmäls till besiktning skall entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar samt lämna intyg härom:
 • Samtliga ingående delar i anläggningen ska isolationsmätas exklusive armaturer med elektronik samt styr skåp med elektronik som kan ta skada. Dessa ska vara bortkopplade vid en sådan kontroll.
 • Mätning skall utföras först när förläggning är fullständigt färdigställd, samt när samtliga skarvar och ändavslutning monteras.
 • Funktionskontroll av tändsystem skall utföras.
 • Optiken i inställbara armaturer skall kontrolleras och injusteras.
 • Innan anläggningen överlämnas skall drift och underhållspersonalen beredas tillfälle till information om drift och underhåll av anläggningen.
 • Instruktion av personalen skall ske med den tekniska dokumentationen som grund.
 • Genomgång på platsen sker vid entreprenadens färdigställande.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2021-03-29

Sidan publicerades