Märkning, dokumentation och provning

Märkning av kablar

Märkning av kablar skall ske i matande ände ifrån kabelskåp samt i första stolpe. Märkningen ska bestå av skylt av plast med mått min 80x15 mm med följande uppgifter:

 • Stolpen/gruppens adress
 • Kabeltyp
 • Max tillåten säkring

Märkning ska ske enligt följande exempel:

I MATANDE ÄNDE

Sektionerad kabel skall på utsida stolpe/stolplucka varaktigt märkas med reflekterade märkning enligt Umeå kommun AB:s anvisning. Märkningen ska placeras 1.8 m ovan mark och pilen ska peka i riktning mot den sektionerade kabeln.

gula rutor med text
gul och röd märkning

Märkning av kablar i stolpe

Kablar och ledare i stolpe märks synligt med eltejp enl. följande:

text markerad i olika färger

OBS vid märkning skall stolpen betraktas från vägen.

1: Faser som inte ansluts mot säkringshållare låter man monteringsklämman sticka upp ovanför luckan.

2: Vid sektionering av vägbelysningskabel skall toppklämma anbringas i stolpen som sektioneras och märkas enligt stycket ”Märkning av kablar”

stolpe med märkning

Märkning skåp

Skåpet ska märkas på utsidan med kabelskåpsskylt. Skylt tillhandahålls av UEEAB. Skylten ska popnitas fast i luckans övre vänstra hörn.

skåpmärkning

Skåpet ska förses med inplastat gruppschema innehållande:

 • Skåpets namn (ex VB2222)
 • Grupp nr
 • Gruppens adress (vart den matar)
 • Märkström säkring
 • Area kabel

Märkning kabelrör

Tomrör och nyttjade rör där inte hela rörets utrymme tagit i anspråk vid driftfärdig anläggning skall förses med dragtråd som skall adressmärkas i båda ändar med plast skylt med följande färgmärkning:

Gul= Kraft-, belysnings- och styrkablar

Märkning armatur

Stolpbelysning skall förses med fabrikantens dekal som anger typ av LED-modul som avser armaturen. Dekal skall även placeras på insida stolpen.

Dokumentation

Dokumentation som entreprenören ska överlämna till beställaren skall så långt som möjligt vara direkt användbart att föras in i Umeå kommun SHBK:s digitala drift- och underhållsprogram.

Relationshandlingar skall senast 2 veckor före slutbesiktning överlämnas komplett i A4-pärmar med innehållsförteckning och flikregister enligt Umeå kommun SHBK:s standard.

Relationshandlingar levereras i pärmar tillsammans med drift- och underhållsinstruktioner.

Pärm och pärminnehåll enligt ovan skall även levereras digitalt på USB-minne, där flikindelning i pärm och katalogstruktur på USB-minne skall överensstämma.

Relationshandlingarna som ska levereras ska innehålla:

 • fundamentets läge och typ
 • kabelskyddsrörs verkliga läge, antal rör och typ
 • kabelns verkliga läge
 • elcentral/skåp läge med beteckning
 • måttangivelse skall anges med en noggrannhet av +/- 0,1 m
 • kabeltyp och beteckning
 • belysningsstolpars typ med ljuspunktshöjd och armlängd
 • armaturers typ och bestyckning

Planritningar skall redovisa placering av utrustningar, belastningsobjekt, lednings-/kanalisationsvägar, kabeltyper m.m.

Inmätningsfiler med inmätta fundament, kablar, skåp samt kabelskyddsrör ska levereras i DXF-format till beställaren.

Inmätningskoder:

 • Fundament/stolpar 192
 • Belysningskabel 190
 • Skåp 193
 • Kabelskyddsrör 156

Provning

 • Provning utförs enligt senaste utgåva av SS 436 40 00 (kontroll före idrifttagning).
 • Provningsprotokoll utformas enligt formulär från EIO.
 • Protokollen skall vara daterade och signerade av den som utfört provning.
 • Leverans av provningsprotokoll mm utförs senast vid slutbesiktning.
 • Innan drifttagning får ske skall entreprenören förvissa sig om att anläggningen är utförd i enlighet med upprättade och tillhandahållna handlingar/dokument samt att leverantörs specifika krav är uppfyllda.
 • Egenprovning skall genomföras i takt med monteringen.
 • Provning skall protokollföras och intygas.
 • Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband utförs och vidimeras enligt separat protokoll. Provning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang.
 • Innan anläggning anmäls till besiktning skall entreprenören utföra följande mätningar och undersökningar samt lämna intyg härom:
 • Samtliga ingående delar i anläggningen ska isolationsmätas exklusive armaturer med elektronik samt styr skåp med elektronik som kan ta skada. Dessa ska vara bortkopplade vid en sådan kontroll.
 • Mätning skall utföras först när förläggning är fullständigt färdigställd, samt när samtliga skarvar och ändavslutning monteras.
 • Funktionskontroll av tändsystem skall utföras.
 • Optiken i inställbara armaturer skall kontrolleras och injusteras.
 • Innan anläggningen överlämnas skall drift och underhållspersonalen beredas tillfälle till information om drift och underhåll av anläggningen.
 • Instruktion av personalen skall ske med den tekniska dokumentationen
  som grund.
 • Genomgång på platsen sker vid entreprenadens färdigställande.

Sidansvarig

Lars-Erik Jonsson
larserik.jonsson@umea.se

Revidering: 2020-06-18

Sidan publicerades