Projektering

Belysningsanläggningen ska i möjligaste mån projekteras så att nätet kan matas från flera belysningscentraler och skiljas åt via sektioneringar/skiljen för att underlätta framtida underhålls- och omkopplingsarbeten.

I projekteringen ingår kontroll om befintlig installation ska kompletteras, flyttas eller demonteras.

Underlag på befintlig belysning och övriga kablar fås enklast via www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats. . För detaljritningar och information om belysningscentraler ska belysningsansvarig på Umeå Kommun kontaktas eller Umeå Kommuns driftentreprenör Umeå Energi Elnät AB (UEEAB).

Det är viktigt att slutgiltiga sektioneringar samordnas med UEEAB.

Väg-/gatu-/gc-belysningen skall utföras som TN-C system (4-ledare).

Minsta avstånd mellan belysningsstolparna beror på många olika faktorer. Till hjälp för bestämma detta kan Trafikverkets VGU: Krav för vägar och gators utformning, Råd för vägar och gators utformning, ljusberäkningars resultat samt Trafikverkets Vägbelysningshandboken användas.

I projekteringen ska det göras en FSA-tabell som bilaga till bygghandlingarna. Mall tillhandahålls av beställaren.

Flyttning, demontering och rivning

Entreprenören skall tillsammans med beställaren utföra besiktning av de installationer som skall demonteras före arbetets utförande. Demonterat material som inte återanvänds är kommunens egendom och skall av entreprenören transporteras till av kommunen anvisad plats.

Sådant material som beställaren inte önskar behålla, tillfaller entreprenören och bortforslas av denne, på bekostnad av entreprenören.

Entreprenören svarar för bortforsling och eventuella kostnader för deponering av material som rivs och inte skall återanvändas.

Rengöring och sortering ingår för material som skall återanvändas eller förbli beställarens egendom.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2021-03-29

Sidan publicerades