Stolpar

Stolpplacering

I normalfallet bör man sträva efter att välja en sådan placering att endast en rad stolpar krävs, det vill säga enkelsidig placering eller mittplacering. Stolpar bör om möjligt undvikas i ytterkurvor på vägar med högre hastigheter. För väg med mittremsa på vilken stolpplacering medges kan stolparna placeras i mittremsan (med en arm över varje körbana), eftersom en sådan placering ger en likvärdig belysning av båda körbanorna.

Belysningsstolpars placering i förhållande till befintliga och planerade träd ska samordnas för att uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede. Redovisning av befintliga/planerade träd ska göras på elritning. Om det finns en trädallé längs med gatan eller vägen bör stolparna placeras i trädlinjen, förutsatt att trädkronorna inte skuggar belysningen eller är hämmande för trädens utveckling med avsikt på träden slutgiltiga storlek och utbredning. Träden får inte heller skymma belysningen.

Vi placering av stolpar måste det beaktas att underhåll av belysningsarmatur kan ske med skyliftbil. På gator och vägar måste det finnas plats för passerande trafik, det vill säga vid enfiliga vägar med mitträcke eller refug är det inte lämpligt att placera stolpar. I parker bör det beaktas att det finns väg och plats för underhållsfordon.

Val av geometri och utformning av stolpe, stolparm och armatur ska anpassas till gatans karaktär så att belysningen på ett naturligt sätt blir en del av gaturummet och bidra till att göra gaturummet överskådligt, behagligt och trivsamt att vistas i.

På gång- och cykelvägar och gator med hastighet under 40 km/h är det lämpligt att placera stolpar omkring 1 från vägbanekant (asfaltkant) på gång- och cykelvägar och 1–2 meter för gator. Om det finns en trädallé längs med en gång- och cykelväg bör stolparna placeras i trädlinjen, förutsatt att trädkronorna inte skuggar belysningen.

På gator och vägar med referenshastighet över 40 km/h ska VGU:s rekommendationer för stolpplacering följas. Ställs det krav på eftergivliga stolpar enligt VGU, ska stolpe vara av typ ESV eller liknande.

Krav

 • Stolpar ska vara galvaniserade enligt svensk Standardnorm (SIS). Stolpens nedre del skall vara rotlackade för att motverka korrosion. Om lackerade stolpar ska användas ska de vara våt- eller pulverlackade.
 • Rörststolpe ska ha slipade svetsskarvar.
 • Stolpar ska förankras med prefabricerade fundament (se kapitel Fundament).
 • Innerdiameter i stolpe/pollare ska vara minst 100 millimeter i diameter för att klara montering av säkringsapparat.
 • Luckskruv modell INSEX ska alltid användas. Stolpluckans placering ska vara vänd från färdriktningen.
 • Skruvar ska förses med kopparpasta vid montering av stolplucka.
 • Säkringsapparat/plint ska vara Ensto E7779866 eller likvärdigt och kompletteras om det behövs med fler säkringar.

Rekommendationer

Rekommenderade standard stolptyper på GC-vägar och lokalgator om inte annat beslutas av beställaren:

 • Gång- och cykelväg 5 meter rakstolpe
 • Lokalgata 6–8 meter rakstolpe eller armstolpe med 1,5 meter arm (armlutning 5 grader).
 • Om lackade stolpar ska användas i projektet bör det kontrolleras om kompositstolpar kan vara ett alternativ då de i vissa fall är betydligt billigare.
 • Standardstolpar med E-nummer ska användas i första hand om det är möjligt.

Sidansvarig

Marcus Bigren
marcus.bigren@umea.se

Revidering: 2021-03-29

Sidan publicerades