busshållplats, buss, bilar, människor som väntar på bussen

Busshållplats

Krav

Busshållplatser ska byggas enligt Umeå kommuns, Gator och parker, typritningar.

Busshållplatser ska inte placeras i backar.

Väderskydd

Clear Channel äger och sköter drift av kommunens väderskydd till och med 2028 förutom i kommundelarna där kommunen äger och sköter underhållet. Vid flytt och val av nya skydd kontaktas Gator och parker.

Avvattning

Rännstenbrunnar ska undvikas vid hållplatser och får inte förläggas närmare än 10m före och efter hållplats.

Beläggning och överbyggnad

Ingående dimensionerande faktorer är bland annat vägutformning och antal bussar som trafikerar hållplatsen. Över­byggnaden ska dimensioneras för minst Trafikklass 5 vid trafikering med mer än en busslinje. Asfaltlagertjocklekar erhålls av beläggningsansvarig på Gator och parker.

Förstärkningsåtgärder avgörs i samråd med Gator och parker. Exempel på förstärkningsåtgärder är cementstabiliserad asfalt, platsgjuten betong eller motsvarande. Grävningsbestämmelser för Umeå kommun ska följas vilket innebär att åtgärden ska utföras till närmaste körfältsgräns dock minst 3,5 meter ut från kantsten. Förstärkningens längsgående utbredning ska minst vara 1 meter framför och bakom busshållplatsens totala längd.

Beläggning på hållplatsyta och kringliggande ytor

Alla ytor mellan hållplats och kringliggande gång- och cykelbanor ska vara hårdgjorda.

Taktila stråk

Se typritning Öppnas i nytt fönster..

Cykelställ

Cykelställen ska vara varmförzinkade. Ställen ska ha plats för minst fem cyklar med c/c 700 millimeter. Ytan under ställen ska hårdgöras. När cyklar är parkerade i cykelställen ska det fria utrymmet bakom vara minst 1,5 meter. De får inte skymma reklam i väderskydd.

Lokalbusshållplatser i ytterområden med riktning mot centrum bör utrustas med cykelparkeringsplatser med tak. Detsamma gäller vid övriga lokalbusshållplatser där behov finns.

Hållplatsstolpe

Där väderskydd saknas placeras fundament samt hållplatsstolpe enligt typritning.

Kantstöd

Granitkantstöden GF1 ska vara av gradhuggen granit. Dessa ska ha en kantstensvisning på 160 millimeter, med en toleransnivå på ± 5 millimeter.

Betongkantstöd typ D, 160 millimeter.

Se även Gatubyggnad – Kantstenar Öppnas i nytt fönster..

Papperskorg

Enligt typritning.

Räcken

Räcken placeras endast om särskilda skäl föreligger, till exempel vid stor höjdskillnad, och efter samråd med Gator och parker.

Återställning

Vid förändringar av busshållplatsen skall ytorna anpassas till omgivande ytor.

Övrigt

Samtliga anslutande ramper ska vara hårdgjorda.

Sidan publicerades