gatusektioner, cyklist, gående

Gatusektionerer

Krav

Nedan anges några vanligt förekommande sektionsmått. Dimensionering ska dock alltid ske utifrån det mest utrymmeskrävande trafikslaget.

Se även typritningar.

Gator

Minsta bredd på en dubbelriktad gata är 5,5 m, företrädesvis i villaområden. För gator i kollektivtrafikens stomstråk gäller 7,5m. 

Körbanan ska vara minst 3,5 m mellan hinder, tex avsmalningar, för att underlätta för vinterväghållningen.

Minsta bredd på en enkelriktad gata är 3,5 m.

Dubbelriktade gång- och cykelbanor i anslutning till gator och i park

Ur tillgänglighetssynpunkt ska en gångbana vara minst 2,0 m bred.

Ur tillgänglighetssynpunkter ska en cykelbana vara minst 2,5 m bred. Vid större flöden (300 cyklister/maxtimme eller mer) krävs större bredder för att göra omkörning möjlig.

En gemensam gång- och cykelbana ska vara minst 3,0 m bred. På en gemensam gc-bana i huvudnätet för gång- och cykeltrafik i de centrala stadsdelarna, inom universitetsstaden och i parker gäller en minsta bredd om 4,0 m. 

Vid en separerad gång- och cykelbana, dvs separerad med målning eller olika material, görs gångbanan minst 1,8 m bred och cykelbanan minst 2,25 m bred. Inga nivåskillnader accepteras mellan banorna.

Vid höga hastigheter för cyklister i t.ex. branta backar bör bredden ökas med 0,5 m. Även cyklister i uppförsbacke kräver större utrymme. Vid korsning med gata/gc-bana i huvudnätet för gång- och cykeltrafik bör bredden ökas med 1,0 m vid anslutning mot gata. Vid större flöde (från 300 cyklister/maxtimme eller 2000-3000/d) kan större bredder krävas för att klara omkörning.

Lutningar på gång- och cykelbanor

Lutningar på gång- och cykelbanor utformas enligt kraven i VGU 3.2.2 Linjeföring.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Önskvärd största lutning på gångbana är 4-5 %, beroende på nivåskillnaden.

På gångbana/-yta som dimensioneras för rullstol ska lutningen vara mindre eller lika med 2 %. Se VGU 3.2.2.3 Lutning på gångvägar/-ytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Största önskvärda lutning på cykelbana är 2-7 %, beroende på nivåskillnaden. Se VGU 3.2.2.4 Lutning på cykelvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plats för snöupplag

Minsta bredd på gräsremsa/trottoar som ska användas som snöupplag: 2,0 m

Minsta bredd på gräsremsa med träd som ska användas som snöupplag: 3,0 m

Fria höjder

Gångytans fria höjd ska ur tillgänglighetssynpunkt vara minst 2,5 m, se Häckar och buskage

Utstickande byggnadsdelar, t.ex. trappor, balkonger och skyltar, lägre än 2,5 m ska varningsmarkeras, byggas in eller åtgärdas på annat sätt.

För fria höjder för markiser, flaggor och skyltar i centrumfyrkanten, se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun”, 24FS 2008:36.

För övriga fria höjder se de olika avsnitten enligt nedan:

Riktlinjer

Gångbanor i stadsmiljö utmed höga hus bör göras minst 2,5 – 3,0 m breda för att inte upplevas som trånga.

Sidoområden

Rekommenderade minsta avstånd till sidohinder vid friliggande gång- och cykelbanor, se GCM-handboken.

Övrigt

I de centrala delarna av staden med mycket gång- och cykeltrafik bör det vara olika material på en delad gång- och cykelbana. 

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: (2015-12-01)

Sidan publicerades