kantstenar

Kantstenar

Krav

Kantstenshöjd längs bussangöringsplatser ska vara 160 mm ± 5 mm för kantsten av granit och 160 mm för busshållplatskantsten av betong.

Granitkantsten

I centrum användes fasad granitkantsten RF2 alternativt RV2, standardradier ska användas.

Kantsten i refuger, avsmalningar, farthinder och cirkulationer ska vara av granit.

Granitkantsten ska sättas i betong när den används vid busshållplatser, refuger, cirkulationsplatser samt korsningar med stor tung trafik.

Kantstenshöjd vid in- och utfarter ska sänkas så att nederkanten av fasningen av granitkantstenen ligger i nivå med gatans beläggning. Kantsten ska inte överstiga 60 mm.

bild på mått på olika typer av kantsten

Betongkantsten spikad typ Spikma.

Villagator typ A, höjd, 100 mm

Garageinfarter typ R, höjd 80 mm

Övergångsställen typ T, höjd 60 mm

Busshållplatser typ D, höjd 160 mm

På broar får spikad kantsten inte användas

Övrigt

Vid markerat övergångsställe ska kantstenshöjden vara 0 respektive 60 mm för att vara anpassad till funktionshindrade.

Cykelbanas anslutning till körbana ska ske utan kant- och rännsten, asfalt ska möta asfalt.

Vid hårt trafikerade ytor ska motstöd av asfalt eller betong användas.

Stensatta och plattsatta ytor ska spännas in med kantsten eller en rad med storgatsten med motstöd av betong eller asfalt, alternativt kan en inspänningsyta vara mot husfasad.

Kantsten mot grönytor ska vara av nedgrävd typ, främst satt i betong.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: (2015-12-01)

Sidan publicerades