Stäng
frost, bänkar, vävenhuset, träd

Park- och naturmark

Gator och Parker förvaltar detaljplanelagd mark som utpekas som park och naturmark i Umeå kommuns Parkkarta Länk till annan webbplats. samt träd som står på ovan nämnd yta eller på allmän platsmark/gatumark. Skötsel av dessa ytor görs utifrån olika driftområden där de centrala områdena förvaltas av egen personal medan övriga driftområden förvaltas av upphandlade entreprenörer. Gator och Parker använder sig av en parkskötselbeskrivning för utförande av skötsel samt prissättning i upphandlade områden.

Krav

Gestaltning

I Umeå, björkarnas stad spelar björkarna en viktig roll. Björken som stadsträd och varumärke för stadens gator och parker ska därför visas särskild hänsyn och ges särskild omsorg och utrymme i stadsrummet, se även Park och natur-Träd.

Åtgärder som berör och påverkar stadsbilden och stadens offentliga rum ska utgå från följande målsättningar, i enlighet med program för Umeås offentliga rum; Länk till annan webbplats.

  • Umeås ursprung, själ och identitet ska vårdas och årstidsväxlingarna tas tillvara.
  • Umeås offentliga rum ska kännetecknas av god tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och mångfald.
  • Umeås offentliga rum ska präglas av förebildlighet och professionalism vad gäller utformning och gestaltning.

Därför är gestaltningen i varje ny projektering är viktig. Att ta tillvara på platsens egenskaper och naturliga förutsättningar ska vara utgångspunkten. Gestaltningen ska därefter stärka och lyfta plantsens funktioner och skapa sociala och estetiska värden.

Platsens placering i staden, dess roll i sammanhanget och helheten ska beaktas. Platsens förhållande till övergripande grönstruktur ska också beaktas så att befintliga gröna länkar mellan olika parkområden förstärks, eller skapas.

Drift (tillhör AMA kod; DD)

Hänsyn ska tas till arbetsmiljön för de som utför skötsel på grönytor. Särskild hänsyn visas till återkommande skötselmoment som; trimning, beskärning, ogräsrensning, krattning, målningsarbete etc. .

Projektering ska anpassas till gällande skötselnivåer beskrivna i Gator och Parkers parkskötselbeskrivning. Parkskötselbeskrivningen ska användas som ett tillägg i tekniska beskrivningar både kring skötsel under färdigställande skötsel, under garantitid och vid upprättande av skötselplaner, driftbudget etc. När parkskötselbeskrivningen används i en mängdbeskrivning ska den anpassas utifrån gällande projekt genom att koder (rubriker) som inte är aktuella i projektet sätts inom parantes. Om det, i aktuellt projekt, exempelvis inte ingår perennplantering ska koder gällande perenner sättas inom parantes.

Kontroll av garantiskötsel för grönytor ska ske 2-3 ggr/växtsäsong.

Leverans (tillhör AMA kod;)

För att samla och föra vidare information till driftpersonal ska dokument som rör utrustning, vegetation, funktioner som dagvattenhantering överlämnas digitalt till beställare i.o.m att projektet avslutas. Där ska bland annat uppgifter som växtlistor, utrustningslistor med artikelnummer, leverantör, monteringsanvisningar, ytbehandling, tillvägagångssätt för rensning av diken, kontroll av infiltrationsbrunnar etc. uppges.

Riktlinjer

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av park/lekplats bör:

  • En grov uppskattning av driftkostnader göras i ett tidigt skede.
  • En enklare typ av utvecklingsplan för ombyggd plats upprättas där tankar bakom utformning, övergripande mål och vision för parken-/lekplatsens beskrivs för att dels överföra gestaltningens intention till driftpersonal, dels för att peka på parkens utveckling över tid. Utrustning/ ytor/ växtlighet/ funktioner tas upp som parametrar. Utvecklingsplanen presenteras förslagsvis i ett exeldokument.
  • En översyn av dränering och dagvattenhantering göras. Där frågor som hanterar huruvida lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske genom öppnadagvattenlösningar, infiltration, hantering genom täckdikning eller om hanteringen av dagvatten ska lösas på annat sätt samt hur brunnslägen ska ligga i förhållande till gräs- och planteringsytor.
  • Miljöaspekter vägas in vid val av material, växlighet, och utrustning. Material och varor som har lång livslängd och kan återvinnas bör prioriteras. Material och varor utan miljöfarligt innehåll bör prioriteras. Material och utrustning som utvinns och tillverkas lokalt i närområdet/Sverige bör tas upp till diskussion.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2021-11-15

Sidan publicerades