Ritteknik

Krav

Höjd och koordinatsystem

Som koordinatsystem används: Sweref 99 20 15. Äldre ritningar som måste användas som underlag i uppdraget konverteras till Sweref 99 20 15.

Höjdsystem: RH2000.

Ritningsinnehåll

På varje planritning ska norrpil redovisas.

Gatunamn, adressnummer och kvartersnamn ska redovisas, i övrigt ska annan i text beskriven fastighetsinformation utelämnas.

Trafikanordningsplaner ska på byggritningarna innehålla samtliga nya och befintliga vägmarkeringar och skyltar inom entreprenadområdet.

Anslutning till omgivande mark och avvattningspunkter ska tydligt redovisas med angivande av nya och befintliga höjder. Även höjd ök brunnar för gatans avvattning (DRB) ska anges.

Serviser eller ledningar (VA, FV, el, belysning, tele, opto, skyltar) ska redovisas tillsammans med träd för att underlätta samordning, granskning och uppmärksamma konflikter i ett tidigt skede.

Befintliga träd mäts in och redovisas med x, y och z-koordinater. Z-koordinat, det vill säga plushöjd vid trädstam ska ske intill stambas. Inmätning ska ske för 4 olika lägen om marken är ojämn eller varierar kring trädet, annars räcker 1 inmätt plushöjd, den högsta höjden.

Trädens kronutbredning ska också redovisas. Detta görs i med x, y- koordinater för minst 8 punkter. När mark är ojämn eller varierar tas också z-koordinater. Plushöjder för mark rakt under ytterkant av kronans droppzon mäts då in med minst 8 punkter. För nyplanterade träd samt träd med omkrets under 8 centimeter sker ingen inmätning av kron­utbredning. För träd i grupp räcker med en plushöjd per träd och den yttre sammanhållna kronutbredningen och dess plushöjder för mark rakt under.

Gällande rutin som Charta har kring att mäta in träd som står 3 meter eller närmare angränsande fastighetsgräns, på privat mark, följs.

På sektioner ska träd, staket, plank samt arbetsområdesgräns eller fastighetsgräns och utbredning av schaktgrop redovisas. Trädens färdigutvecklade storlek ska åskådliggöras i sektionerna för att visa dess faktiska utbredning.

Består handlingen av mer än två ritningar ska plannyckel (orienteringskarta) finnas på samtliga planritningar. Konnektion med hänvisning mot intilliggande ritning ska redovisas.

Om det görs hänvisningar till andra ritningar i handlingen ska detta redovisas med ritningsnummer. Ritningsnummer erhålls av beställaren.

Fält- och laboratorieundersökningar redovisas enligt Svenska Geotekniska Föreningens beteckningsblad.

AutoCAD

Ritningarna ska vara av AutoCad version 2010 eller senare utan någon form av föregående transformering. Ritningar utförs om inte annat angivits enligt Bygghandlingar 90.

Ritningar ska ha linjetyper och typsnitt enligt AutoCad 2010 (även Civil 3D) eller senare. Linjetyper och typsnitt som ej levereras som standard i ovan nämnda programvara accepteras inte.

Ritningar byggs upp av respektive teknikområdes skapade dwg-filer. Alla ingående filer ska vara rensade från oanvända objekt, block, lager, linjetyper och så vidare, som inte behövs för att framställa redovisningslayouten.

Externa referenser ska ha relativa sökvägar och inte hänvisa till enhetsprompt typ G:\, E:\ etc. Optimalt i projekt med mindre antal dwg-filer är att alla filer ligger samlade i samma mapp.

Den digitala ritningsfilen (layout) får endast innehålla en ritningsdefinition per fil. Denna ritningsfil ska ha motsvarande ritningsnummer i sitt filnamn (till exempel A1-12345.dwg). Varje övrig dwg-fil (xref) ska ha ett logiskt och tydligt filnamn, till exempel teckenförklaring.dwg (inte teckfkl.dwg) eller geometri.dwg (inte projplan.dwg).

Lagernamn i AutoCAD anges i klartext, till exempel "kantsten RV2".

Varje ritning ska kunna skrivas ut med plottskalan 1:1000 i enheten meter. Ritningsramen ska gälla som ”extensions” för redovisningsfilen.

Linjer

Grundkarta redovisas med tunn heldragen linje (linjetjocklek 0,08–0,10).

Linjer som ska utgå redovisas tunna och streckade (linjetjocklek 0,18).

Kvartersgräns redovisas tjocka heldragna (linjetjocklek 0.50).

Fastighetsgräns redovisas tunna heldragna (linjetjocklek 0,25).

Arbetsområdesgräns ritas minst 1 meter utanför arbetsområde. Linje som används är streck – plus – streck (linjetjocklek 0,5).

Nya kantstenar redovisas som heldragna (linjetjocklek 0,35) med streckad bakkant (linjetjocklek 0,25).

Nya kantstenar satta i betong redovisas som heldragna (linjetjocklek 0,35) med punktstreckad bakkant (linjetjocklek 0,25).

Rastrering och måttlinjer redovisas tunna (linjetjocklek 0,18).

Övriga linjer redovisas i lämplig tjocklek för att vara lättlästa. Viktiga linjer ges grövre linjetjocklek och mindre viktiga linjer görs tunnare.

Text

Text och siffror ska företrädelsevis utföras i typsnitt ISOCP. Text och siffror kan även utföras i ISO eller FISO.

Texter och siffror ska framgå tydligt, texter och siffror får inte korsas av linjer eller täckas av raster.

Text och siffror ska ha lämplig storlek. Textstorlek som ska användas är 2,5 millimeter (tjocklek 0,25) för befintliga detaljer och 3,5 millimeter (tjocklek 0,35) för nya anläggningar. Större textstorlekar kan användas, till exempel för gatunamn, kvartersnamn och så vidare. Tänk på tydligheten vid framtagning av handling i halv skala.

Teckenförklaring och symboler

Varje ritning ska vara tydlig och lättläst. Teckenförklaring med samtliga förekommande tecken, linjer och symboler ska finnas på varje ritning.

Aktuellt koordinat- och höjdsystem ska anges i teckenförklaring som upprättas på respektive ritning som innehåller lägesinformation.

Belysningsplaner ska följa Svensk standard för belysning.

Planteringsritning ska innehålla växtförteckning med uppgift om art/sort (svenskt och vetenskapligt namn), kvalitet (stamomkrets i centimeter), med vilken produktionsmetod det är odlat och så vidare, se princip för växtförteckning.

Lekredskapens fallskyddsytor skall markeras på ritning.

Samtliga anläggningsdetaljer som ska utgå överkryssas med ett tydligt X med tjocklek ≥ 0,35 millimeter.

Ritningsskalor

Skala ska vara angiven och skalstock ska finnas på samtliga planritningar.

Planer utförs normalt i skala 1:200 eller 1:500. I vissa sammanhang kan 1:1 000 användas.

Profiler väg redovisas normalt i längdskala 1:1 000, höjd skala 1:100.

Normalsektioner redovisas i skala 1:100, 1:50 eller 1:20.

Tvärsektioner redovisas i skala 1:100.

Detaljer redovisas normalt i skala 1:100, 1:50, 1:20 eller 1:10.

Borrhålsredovisning med höjdskala 1:100.

Sidansvarig

Donald Näs
donald.nas@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades