pollare, gatstenar

Räcken, grindar, pollare

Allmänt

Krav

För vägräcken i vägmiljön gäller generellt VGU. Räcken på gator med hastighetsbegränsning högre än 60 km/tim ska vara avböjda eller ha deformationszon.

För räcken, grindar, pollare och dylikt på torgytor, i parkmiljö eller liknande ska särskild hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning.

Räcken, staket etc. ska utformas så att barn inte kan fastna med huvudet.

Räcken, staket etc ska tillgänglighetsanpassas.

Riktlinjer

Cykelgrindar/cykelfållor och andra hinder på gång- och cykelväg ska användas restriktivt. Används cykelgrindar/cykelfållor bör passagemåttet mellan hindren vara 1,5 m, överlappning 0,5 m. Fritt utrymme mellan beläggningskant och hinder minst 1,60 m.

På trapp-/broräcken i anslutning till ytor för gångtrafik bör ledstång avslutas en bit utanför trappans sista steg/brons avslut. Ledstångens avslut bör doppas till nollnivå alternativt sänkas mot mark. Ledstänger bör i avslut vinklas utåt/vara avböjda.

Sidansvarig

Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades