Gator och parker, myndighetsutövning

Vårt uppdrag

Myndighetsutövningen inom Gator och parker innebär att, utifrån lagar och förordningar, godkänna trafikanordningsplaner, upprätta lokala trafikföreskrifter, tillstyrka dispenser för långa, breda och tunga transporter, diarieföring av inkomna handlingar, upplåtelse av offentlig platsmark och beslut om fartdämpande blomlådor.

Vi arbetar för att ge god vägledning och erbjuda en jämställd, rättssäker, kompetent, snabb, enkel och tillgänglig myndighetsutövning för alla.

I vår verksamhet arbetar vi för ett tydligt jämställdshetsperspektiv där alla ska få samma möjlighet till service, ett gott bemötande och kunna forma sitt eget liv.

Vi lovar

En god vägledning för sökande medborgare samt en handläggning som präglas av jämställdhet, rättssäkerhet, kompetens och tillgänglighet.

Att alla ärenden ska handläggas inom fem arbetsdagar utom

  • yttrande om upplåtelse allmän platsmark
  • ansökan om fartdämpande blomlådor där ärendena ska handläggas inom tio arbetsdagar
  • meddelande av lokal trafikföreskrift där ärendena ska handläggas enligt fastslagen rutin med lagstadgad remisstid.

Handläggningstiden räknas efter att komplett ansökan och remissvar från nödvändiga instanser har inkommit.

Vi vill bli bättre

Gator och parker vill hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra oss.

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet!

App: Felanmälan i Umeå kommun (iOS och Android)
Webb: www.umea.se/felanmalan
Telefon: 090-16 14 61

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Externa revisorer (SP) reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

Mejl: gatorochparker@umea.se
Webbsida: www.umea.se
Telefon: 090 - 16 10 00
Besöksadress: Stadshuset, Norra flygeln, Skolgatan 31.
Postadress: Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades