Fullmäktige 27 september 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:00:40

Upprop

0:12:50

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:14:00

Interpellation: Hur ska arbetet med långvarigt låga kunskapsresultat i Umeås grundskolor utformas? Anders Norqvist (L)

0:34:20

Interpellation: Varför likabehandlas inte gravida medarbetare under pandemin? Nasteho Osman Lander (V)

0:50:55

Interpellation: Hur ska Umeå kommun förbättra Nydalabadet? Lennart Arvidsson (V)

1:07:10

Interpellation: Vilket stöd ger socialtjänsten till familjer i kris? Veronica Kerr (KD)

1:36:40

Paus

1:50:30

Revidering av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster samt hantering av vattenföreningar utanför kommunalt verksamhetsområde – revidering av VA-strategin

2:40:00

Ändring i bolagsordningar

2:41:00

Valdistriktsindelning

2:42:10

Motion 27/2020: Elevhälsa online – garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn; Veronica Kerr, Anders Sellström (KD)

3:13:15

Paus

4:15:20

Kommunrevisorerna informerar

4:18:00

Motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen; Björn Kjellsson (L)

5:27:30

Motion 30/2020: Utbildningssatsningar mot mäns våld mot kvinnor; Gudrun Nordborg (V), Ulrika Edman (V), Susanne Yttergren (V), Åsa Bäckström (V), Bore Sköld (V)

6:14:00

Paus

6:30:15

Motion 31/2020: Hamrinsberget, ett besöks- och utflyktsmål; Jan Hägglund (AP), Davis Kaza (AP)

7:05:20

Motion 32/2020: Utarbeta en utvecklingsplan för grönområdet nedströms Backens kyrka; Jan Hägglund (AP), Davis Kaza (AP)

7:29:55

Motion 35/2020: Polisanmäl alla brott i skolan; Lena Riedl (M)

8:12:40

Motion 38/2020: Anlita logopeder i äldreomsorgen; Veronica Kerr (KD), Marianne Normark (L), Sven-Olov Edvinsson (C), Elmer Eriksson (M)

8:39:00

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

8:43:20

Fråga: Är det rimligt att prioritera ekologiska livsmedel från andra länder före lokalproducerade livsmedel vid Umeå kommuns upphandlingar? Anders Ågren (M)

8:54:50

Fråga: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades