Fullmäktige 31 maj 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:01:50

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:02:50

Upprop

0:10:10

Interpellation: Kostnadsökning på 400 miljoner i hamnen; Davis Kaza (AP)

0:28:00

Interpellation: Företagsklimat; Anders Ågren (M)

0:58:20

Interpellation: Stora klasser ett problem; Solveig Granberg (C)

1:13:45

Paus

1:29:45

Namnsättning av gator innanför ringleden, Umeå

1:34:45

Svar på remiss: Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten

1:39:45

Äskande om utökade investeringsmedel till ny brygga, Norrbyskär

2:06:25

Avgift för städning: Individ- och familjenämnden och äldrenämnden

2:23:30

Avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning av fristående förskola

2:24:10

VA-taxa och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Umeå kommun (ABVA)

2:24:55

Efterskottsfakturering, Umeva

2:25:50

Norrlandsoperan: Ägardirektiv och bolagsordning (ärendet fortsätter 7:35:00)

2:45:10

Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) (ärendet fortsätter efter pausen)

2:57:45

Paus

3:59:30

Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) (fortsättning från före pausen)

4:48:15

Kommunrevisorerna informerar

4:52:20

Motion 30/2019: Umeå kommun ska begära att skolinspektionen stänger förskolan Bilaal nu; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall; (SD)

5:15:50

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) (ärendet fortsätter efter pausen)

5:43:25

Paus

6:00:20

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) (fortsättning från före pausen)

7:35:00

Norrlandsoperan: Ägardirektiv och bolagsordning (fortsättning från tidigare i sammanträdet)

7:41:10

Västerbottens museum: Ägardirektiv och bolagsordning

7:42:10

Motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar; Veronica Kerr (KD)

8:28:45

Fråga: Är det rimligt med negativa ekonomiska påföljder vid misstänkt covid-19?

8:35:10

Fråga: Varför finns det inget IOP-avtal ännu och när kommer det politiska beslutet om ett sådant avtal med Kvinno- och tjejjouren att förverkligas? Gudrun Nordborg (V)

8:45:15

Fråga: Bromma flygplats är viktig för Umeå även i framtiden; Anders Ågren (M)

8:53:35

Fråga: Har kommunen någon åtgärdsplan för att upptäcka och hjälpa dem som har eller riskerar utveckla olika former av riskbeteenden vid distansarbete under pandemin? Maria Nilsson (SD)

8:59:15

Fråga: Vad kommer du att göra för att säkerställa färjetrafik till Holmön; Mattias Larsson (C)

9:07:15

Fråga: Varför använder inte mansmottagningen partnerkontakt? Gudrun Nordborg (V)

9:13:20

Anmälningsärenden

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades