Bygga, bo och miljö

Aktuella detaljplaner

Under aktuellt i ditt område kan du läsa mer om detaljplanerna. Du kan bland annat se i vilket läge i planprocessen planen befinner sig och läsa handlingar som hör till planen.

Gå till sidan med aktuella detaljplaner

Buller

Bullersituationen i Umeå kommun har kartlagts vad gäller buller från alla väsentliga bullerkällor, bland annat vägtrafik, tågtrafik, flygtrafik, industrier, bergtäkter, motorsportbanor och skjutbanor. Resultaten redovisas i denna karta samt i tillhörande rapport.

Läs mer om buller

Byggprocesskartan

Kartan visar pågående bostadsbyggnadsprojekt inom Umeå kommun, från utbyggnadsordningar som Mark och exploatering listar, till pågående detaljplaner och pågående bygglov.

Luftsimuleringskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan visar halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. Den är ett komplement till mätningarna som görs. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller. Sök i kartan och se vilken luftkvalitet du har där du bor och arbetar.

Läs mer om luften i Umeå

Parkkartan

Kartan visar de grönytor som Umeå kommun ansvarar för. Här kan du titta på parkområden och dess innehåll, träd, buskar, typ av underlag och så vidare. Här hittar du även lekparker, papperskorgar och hundrastkärl.

Läs mer om parker och grönytor

Skyddsnivåer

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas. Kartan visar områden i kommunen där det kan ställas strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå.

Sidan publicerades