Kommunens mål

Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera. Kommunfullmäktige fastställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet i juni varje år.

Kommunfullmäktiges mål 2021–2024

Långsiktiga mål

200 000-målet:

 • Mål 1: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Social hållbarhet:

 • Mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Mål 3: Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Klimatneutrala Umeå:

 • Mål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.

Mål – kommunen som organisation

Digital transformation:

 • Mål 5: För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhets­utveckling.

Personalpolitiska mål:

 • Mål 6: Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.
 • Mål 7: Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30.
 • Mål 8: Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genom­snittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjuk­frånvaro ska minska.
 • Mål 9: Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

Finansiella mål – av betydelse för god ekonomisk hushållning

 • Mål 10: Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till lägst 1 procent.
 • Mål 11: Låneskulden per invånare ska plana ut 2026 för att sedan minska.
 • Mål 12: Självfinansieringsgraden ska öka i förhållande till snittet de senaste fem åren, exklusive exploaterings­intäkter.

Verksamhetsdirektiv

Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder som sedan konkretiseras i verksamheternas genomförande- och aktivitetsplaner.

Budget och verksamhetsdirektiv

Strategisk plan

Kommunen har en strategisk plan för de kommande tolv åren. Planen ska bidra till att kommunen, och gärna andra organisationer, samarbetar med en gemensam strategi och långsiktigt för att nå kommunens övergripande mål.

Sidan publicerades www.umea.se/mal