Externa styrdokument

Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dem finns några andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller stadsdirektören. Vi har valt att publicera dokumenten i ämnesområden oavsett om dokumentet har klassificerats som en policy, en strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat under åren.

Interna styrdokument för kommunens verksamheter

Se även avgifter och taxor

Bostadsmarknad, hemlöshet

Ekonomi

Energi, miljö, hållbarhet, natur, folkhälsa

IT, telekommunikation

Kultur, fritid, föreningsliv

Mark, planering och byggande

Offentlig plats

Serveringstillstånd

Tillgänglighet, mångfald, jämställdhet

Trafik och parkering

Volontärarbete

Säkerhet och beredskap

Sidan publicerades