Maanah jïh ööhpehtimmie

Barn och utbildning

Upmejen skuvlh ööhpehtimmiem faalehte gusnie learohke jarngesne jïh dejtie dah maahtoeh vedtieh mejtie mijjen siebriedahke kreava. Upmejen skuvlh göökte suerkide juakeme, åvte- jïh maadthskuvle jïh jåarhke- jïh geerveööhpehtimmie.

Sidan publicerades