Umeå, flygbild på vintern, med skylt "Ubmeje"

Film: Ubmeje är Umeå

Ubmeje är Umeå på umesamiska. Ubmeje är en del av Sápmi, det område där samer har bott och verkat under lång tid. En film om namnet togs fram i samband med samiska nationaldagen 6 februari 2021 och du kan se filmen här. Ubmeje är Umeå och Umeå är Ubmeje.

– Den här filmen fyller en viktig funktion för oss alla som en påminnelse om att vi lever i Saepmie (sydsamiska) och att Ubmeje är en del av det. Det samiska är en del av vår lokala historia, men också i allra högsta grad något verkligt, modernt och levande i dag, här och nu, säger David Kroik, språkrör för Delegationen för samiska frågor i Umeå.

Umeå ligger i det umesamiska området, som täcker en stor del av Västerbottens län och södra delen av Norrbottens län. Umesamiska är ett av de fem samiska språken som av hävd talas i Sverige och språket användes i de äldsta böckerna som trycktes på samiska i Sverige med start på 1600-talet. Umeå heter Ubmeje på umesamiska, ett namn som staden delar med älven. Namnet är ljudbeskrivande och kommer av älvens forsar och betyder ungefär ”den brusande” eller ”den dånande”. Allt talar för att stadens namn har ett samiskt ursprung.

Att lyfta och synliggöra namnet Ubmeje ger majoritetsbefolkningen en signal att den samiska kulturen är en naturlig del av Umeå. Det är också ett led i att höja statusen för de samiska språken och bidrar till att revitalisera dem.

Film på umesamiska och svenska (svensk text):

Samiska platser

I kommunen finns många platser med samisk historia. Du kan läsa mer om några av platserna här på webbplatsen, hitta dem via en karta och besöka dem. Flera av plasterna ligger helt centralt i sta'n. På flera av platserna finns en informationsskylt som kort beskriver platsens historia. Platserna uppmärksammades i samband med kulturhuvudstadsåret 2014 och på nytt under jubileumsåret 2022 (Umeå 400 år), då nya skyltar sattes upp.

Mer information

Umeå kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för samiska. Det innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk, gemensam historia och egna sedvänjor. Umeå är en del av Sápmi, ett område där samer alltid har bott, verkat och utövat sin kultur. Umeå har fortfarande stark samisk närvaro med samisk befolkning och samiska institutioner, till exempel Svenska Samernas Riksförbund, Såhkie – Umeå sameförening och Umeå universitet som bedriver forskning och utbildning i samiska samhällsfrågor, kultur och språk.

Läs mer om lagen och kommunens minoritetsarbete på www.umea.se/minoriteter.

Samiska nationaldagen firas 6 februari sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Samernas nationaldag firas i hela Sápmi.

Samisk flagga
"Ubmeje" skrivet i snö
Sidan publicerades www.umea.se/ubmeje