Vad kan jag göra?

Som förtroendevald politiker

Är du förtroendevald kan du se på handlingar och förslag till beslut utifrån ett funktionshinderperspektiv. Ställ frågor till dem som föredrar ett ärende om detta. Att delta aktivt i partiarbete ger möjlighet att påverka frågor som kommer upp på dagordningen. Lyft alltid fram inskränkningar du ser i tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Som förtroendevald kan du påverka ditt parti till att verka för att fler personer med funktionsnedsättningar bjuds in till att delta i det politiska arbetet. Som politiker bör du skaffa kunskap om de mekanismer som gör det svårt för personer med funktions­nedsättningar att delta i politiken och samhällslivet.

Som arbetsgivare och chef/ledare

Var positiv till att hjälpa personer med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden. Tänk på att människor med en funktionsnedsättning har en unik kompetens och något som är ett hinder i en situation kan vara en tillgång i en annan. Det är otillåtet att kränka personer med funktionsnedsättningar vid rekrytering, anställning eller befordran. Det är en ledningsfråga att se till att verksamhetens alla delar är tillgängliga. Det handlar om processer för planering och beslut, attityder och bemötande och att se tillgänglighet som en naturlig del i det ordinarie arbetet.

En tillgänglig arbetsplats innebär så mycket mer än fysiska tillgängliga lokaler. Det kan innebära anpassat arbetstempo och anpassad arbetstid. Eller att någon har fått anpassade arbetsuppgifter och fått de hjälpmedel som den behöver på arbetsplatsen.

Åtgärder på funktionshinderområdet bygger på kunskap och erfarenhet om sakförhållanden som råder och behov som människor med funktionsnedsättningar har. Låt din personal få möjlighet till lämplig utbildning i ”funktionshinder­kunskap”.

Ta reda på hur andra ställen och andra kommuner gör i likdanande frågor. Förbered och planera ärenden så att ”funktionshinder­perspektivet” ständigt är levande och att det är med från början i alla processer. Ta gärna hjälp av kommunens tillgänglighetsstrateg om du har funderingar.

Låt ditt vardagliga handlande kännetecknas av gott bemötande och respekt för den enskilde individen. Som chef är du den viktigaste personen för att skapa en öppen, tillåtande och tillgänglig arbetskultur.

Som chef/arbetsgivare kan du samverka med arbetstagare för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar att utföra arbete i fysiskt och psykiskt avseende. Du ska ge arbetstagare möjlighet att medverka i utformningen av deras egen arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hens eget arbete.

Som medmänniska?

Sök efter strukturen i ditt arbete och se hur du skulle vilja arbeta med funktionshinderperspektivet. Frågor om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet finns med i allt vi gör oavsett om vi planerar, utför, kommunicerar eller informerar.

Om du inte redan har det, så försök skaffa kunskap som just du behöver i ditt arbete. Exempel kan vara funktionshinder­politisk kunskap, tillgänglighetskunskap, livssituationskunskap, handläggningskunskap och juridisk kunskap.

Vi kategoriserar gärna människor i vår omgivning omedvetet. Förutfattade meningar om personer med funktions­nedsättning kan finnas. Gör ditt bästa för att komma över detta. Gör också ditt bästa för att bidra till en tillgänglig, god och accepterande arbetsplatskultur.
Ett gott bemötande är kanske den enklaste och viktigaste insatsen i tillgänglighetsarbetet. Bemöt andra som du själv vill bli bemött, men utifrån deras förutsättningar.

Du kan inte okritiskt utgå ifrån att dina behov och önskningar också är en annan persons. Som yrkesföreträdare har du nyttig kunskap, men det är brukarens reella behov som ska vara utgångspunkten i mötet eller planeringen.

Med en funktionsnedsättning?

När jag som har en funktionsnedsättning ska träffa en ny person eller ha ett möte med någon är det viktigt att jag har tänkt ut innan vad som är viktigt för mig. Vad behöver personen jag möter veta om mig och mina behov för att vi båda ska ha förutsättningar till ett lyckat möte?

Vilken kunskap man har om olika funktionsnedsättningar är väldigt olika i samhället, vissa kan mycket och andra har kanske aldrig kommit i kontakt med det området tidigare. Även om personen jag möter kan mycket om min typ av funktionsnedsättning så betyder det inte att hen vet vad jag behöver och hur jag fungerar bäst, vi är ju alla olika.

Därför är det extra viktigt att jag som har en funktionsnedsättning i förväg tänker ut vad jag behöver och vad jag vill att personen jag möter ska veta om just mig. Vi är båda ansvariga för att mötet blir lyckat.

Sidan publicerades