Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Stöcke 24:5 och del av Stöcke 24:1, Stöcke.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Stöcke 24:5 och del av Stöcke 24:1. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast torsdag 3 december 2020.


Planområdet ligger i Stöcke, cirka 12 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Stöcke 24:5 och del av Stöcke 24:1. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2020-11-12 till 2020-12-03.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • kvartersstudie.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/stocke245.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2016/02728 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 3 december 2020.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?
Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Sidan publicerades