Följ kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 17 juni med start klockan 09.00. Ett viktigt ärende är planeringsdirektiv och budget för kommunens verksamheter 2025. Följ mötet i din dator eller mobil via www.umea.se/webbtv.

Kommunfullmäktiges möte
Måndag 17 juni 2024, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Föredragningslista och handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar/mötesbok: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Följ mötet på läktaren i sessionssalen eller via direktsändning i din dator eller mobil: www.umea.se/webbtv

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00. Avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Kommunrevisorerna informerar.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Ärenden

 • Val av justerare och fastställande av dagordning 2024-06-17
 • Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026–2028
 • Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden januari–april 2024
 • Taxa för rengöring och brandskyddskontroll
 • Revidering av reglemente för styrelse och nämnder
 • Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen
 • Avtalssamverkan Boden, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner – tillsyn och kontroll
 • Antagande: Planeringsstrategi för Umeå kommuns översiktsplanering
 • Antagande: Detaljplan för Sävar 61:1 med flera – omdragning av Kungsvägen och gång- och cykelbro
 • Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Böleå 12:2
 • Antagande: Detaljplan för Stadsliden 6:2 med flera – Olofsdal
 • Fyllnadsval: Ledamot i fritidsnämnden; Åke Johansson (S)
 • Avsägelse: Ledamot i kommunrevisionen; Peter Sedlacek (L)
 • Avsägelse: Ledamot i Arboretum Norr; Birgitta Jonsson (S)
 • Avsägelse: Ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott; Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Avsägelse: Ledamot i Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd; Åke Lindgren (S)
 • Anmälningsärenden 2024-06-17

Mer information

Mötesdatum

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades