Stäng

Övergripande planering

Vi skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsutveckling och hållbar tillväxt med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare senast 2050. Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Vårt uppdrag är också att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Vi svarar för den övergripande fysiska planeringen i kommunen och utgör stöd i efterföljande planering. Detta omfattar bl. a. översiktsplanering, planering av större infrastrukturprojekt och landsbygdsutveckling.

Vi gör analyser, tar fram prognoser och underlag samt genomför uppföljning inom områden som är av strategisk betydelse för Umeås utveckling.

Vi samverkar i nätverk, bevakar och kanaliserar finansieringsmöjligheter samt samordnar yttranden och remisser.

Kommunstyrelsen med dess utskott är ansvarig nämnd för övergripande planering och vi arbetar även på uppdrag av kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott. Övergripande planering koordinerar och samordnar även brottsförebyggande rådet, funktionshinderrådet samt landsbygdsutvecklingsrådet.

Kollage ÖP verksamhet
Sidan publicerades