Natur- och trädgårdsrehabilitering

Verksamheten ligger i en parkmiljö och nära till vild natur, cirka sju kilometer från Umeås centrum. Vi driver vår trädgård i ett team, bestående av personal med både trädgårdsodlande och rehabiliterande kompetenser.

Grön balans

Grön Balans är en tidig insats på Forslunda för individer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheten bygger på natur- och trädgårdbaserad rehabilitering i gruppform där vi i olika aktiviteter inriktar oss på både inre- och yttre förändringsarbete. Vi utgår från metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som innebär att medvetandegöra och fokusera på det som är viktigt för individen. För att kartlägga detta utgår vi från Livskompassen som utgår från områdena hälsa, arbete/utbildning, fritid, socialt nätverk. Livskompassen ligger till grund för ett psykosocialt förändringsarbete och vilken livsriktning/värderingar som ska styra och göra upp en planering för hur individen ska nå dit. Målet på sikt är att individen ska etablerar sig på arbetsmarknaden genom arbete eller studier.

Gruppverksamheten pågår under 24 veckor med en successiv upptrappning till tio timmar/vecka med tre tillfällen i veckan

Grön etablering

Grön etablering riktar sig till personer som är i behov av att öva svenska praktiskt för fortsatt progress i svenska språket. Vi identifierar även ohälsa och testar arbetslivets basala krav samt rehabiliteringshinder och eventuella behov av anpassningar. Insatsen har ett hälsofrämjande fokus där arbetsuppgifter i trädgård varvas med naturpromenader och motion. Vid behov finns möjlighet till återhämtning och vila. Hela upplägget genomsyras av ett språkligt och kulturellt utbyte. Verksamheten har utarbetat ett arbetssätt där vi jobbar med en tydlig struktur. Vi använder bilder som stöd i kommunikation kring utförande av arbetsuppgifter och för ord som berörs i verksamheten. Tolk används inför uppstart samt vid avslut. Det övergripande målet är att deltagaren på sikt ska integreras i svenska samhället och komma närmare arbetsmarknaden.

Insatsen pågår under 13 veckor, en dag i veckan á 3,5 timme.

Sidan publicerades www.umea.se/forslundatradgard