Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 9 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 28 november 2022, klockan 9
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Klockan 13 informerar kommunrevisorerna.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Antagande: Åtgärdsprogram för Umeås klimat- och miljömål
 3. Policy för inköp och användning av fordon i Umeå kommuns verksamheter
 4. Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten
 5. Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder
 6. Revidering – Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026
 7. Val av ledamöter och ersättare med flera till kommunens nämnder, bolag, styrelser med mera
 8. Ledamöter till Region Västerbottens samverkansorgan
 9. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Andrea Jörgenfelt (MP)
 10. Fyllnadsval av nämndeman Shaban Elgale (MP)
 11. Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)
 12. Antagande: Detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 med flera, Umeå hamn – etapp 1 inom Holmsund, Umeå kommun
 13. Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick mot 2040
 14. Förvärv av aktier i AC-Net Externservice AB
 15. Anmälningsärenden 2022-11-28

Motioner

 1. Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare kommun; Anna-Karin Sjölander (C)
 2. Motion 7/2022: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar; Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Umeå kommun ska ta ansvar för att beviljade hjälpmedel ska kunna användas; Jan Hägglund och Davis Kaza (AP)
 2. Fråga: AB Bostadens parkeringar; Davis Kaza (AP)

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv