Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 9.00.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 27 november 2023, klockan 9.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9.00 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Kommunrevisorerna informerar klockan 13.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Val av justerare och godkännande av dagordning

 • Val av justerare och godkännande av dagordning 2023-11-27

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Kan Umeå kommun arbeta mer aktivt för att öka ungas delaktighet? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: Säkra transporter i lokaltrafiken? Maria Lindvall (L)
 • Interpellation: Hög tid att påbörja byggandet av parkeringshuset i kvarteret Ymer; Stefan Nordström (M)
 • Interpellation: Barn ska inte ta del av propaganda i sin undervisning; Madelene Nord (M)
 • Interpellation: Hur möter kommunen tillsynen av explosivämnen vid ökat säkerhetshot? Anders Norqvist (L)
 • Interpellation: Är du beredd att utlysa en lokal folkomröstning om NATO-center i Umeå? Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: Flickors behörighet till gymnasiet; Maja Westling Palmberg (C)
 • Interpellation: Vad innebär det nya försörjningskravet för Umeå kommun? Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)
 • Interpellation: Kvarstanning av studenter – vad gör vi? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: Vill Umeå kommun ha lönedumpning? Lars Forsgren (SD)
 • Interpellation: Hur går det med framtagandet av en träbyggnadsstrategi? Maja Westling Palmberg (C)
 • Interpellation: Kan vi spara på gymnasiet om Umeå ska växa tryggt och säkert? Linda Lotare (V)
 • Fråga: Skötseln av krigsmonumentet i Sävar; Anders Ågren (M)
 • Fråga: Vilka åtgärder vidtar kommunen för att möta den ökade hotbilden mot religiösa samfund och deras medlemmar? Ellen Ström (V)
 • Fråga: Kommer Umeå kommunkoncern vara klimatneutralt 2025? Åsa Bäckström (V)
 • Fråga: Sommarbonus i hemtjänsten; Veronica Kerr (KD)

Motioner

 • Motion 4/2021: Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer! Åsa Bäckström och Rebecca Sellstedt (V)
 • Motion 11/2022: Avskaffa delade turer nu! Bore Sköld, Åsa Bäckström och Rebecca Sellstedt (V)
 • Motion 15/2022: Socialtjänstlagen ska användas för att bevilja bidrag till fristående elrullstolsgarage efter liknande kriterier som tidigare; Jan Hägglund, Agneta Björk, Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)
 • Motion 14/2023: Ta fram åtgärder mot välfärdsbrott och otillbörlig påverkan; Hanna Lundin Jernberg (L)

Ärenden

 • Nämndinitiativ om extra medelstilldelning Umeå växer tryggt och säkert 2.0
 • Individ- och familjenämndens budget, verksamhetsplan, internkontrollplan 2024 – Beslut om tilläggsäskande till kommunstyrelsen
 • Strömbäck – Konts naturreservat – revidering av syfte, föreskrifter och skötselplan
 • Antagande: Fördjupad översiktsplan för Täfteå
 • Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – uppsamlingsärende 2023
 • Avfallstaxa
 • VA-taxa
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun
 • Fyllnadsval: Ledamot i kulturnämnden Abdi Hanad (V)
 • Fyllnadsval: Styrelseledamot tillika ordförande i Umeå Parkerings AB; Mahmoud Chninou (S)
 • Fyllnadsval: Ersättare i kulturnämnden Mahmoud Shnino (S)
 • Val av ordförande och vice ordförande i nämnden för IT-kapacitetstjänster (ITKN) 2024
 • Anmälningsärenden 2023-11-27

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv