Fullmäktige 21 december 2020

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark inleder sammanträdet. Instruktioner till ledamöterna med anledning av att sammanträdet är digitalt.

0:07:55

Upprop

0:15:55

Justering och fastställande av dagordning

0:17:50

Ekonomisk rapport till kommunfullmäktige

0:33:15

Ny avfallsplan, Umeåregionen

0:49:55

Antagande: Detaljplan för Tomtebo 2:1 med flera, Tomtebo/Ålidhemsområdet

1:56:45

Antagande: Detaljplan för Handlaren 18 med flera, inom Teg

2:13:05

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken

2:15:30

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen

2:16:20

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

2:17:25

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

2:19:00

Tillägg till Umeå kommuns riktlinjer för budget- och investeringsprocessen

2:22:40

Limiter 2021

2:26:00

Markanvisningspolicy för Umeå kommun (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:00

Markanvisningspolicy för Umeå kommun (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

0:34:00

Information från kommunrevisionen

0:38:55

Umeå 400 år 2022, förstudie, projektplan och organisation med mera

1:03:20

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030

2:16:40

Ny delägare i Vakin

2:17:50

Motion 24/2016: Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i Umeå AB för att kvitta hyror

2:36:00

Motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens Hus; Ulrika Edman och Lasse Jacobson (V)

3:02:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:10:15

Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier; Saasha Metsärantala (FI)

3:11:00

Motion 16/2018: Inför Skatteschysst; Saasha Metsärantala (FI)

3:12:00

Motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriska museum; Saasha Metsärantala (FI)

3:12:35

Motion 39/2018: Solpaneler på ishallen; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

3:20:20

Avslutning och julhälsning; kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark och vice ordförande Sven-Olov Edvinsson


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades