Fullmäktige 21 juni 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen, del 1

Starttid

Ärende

0:00:00

Budget 2022 och plan 2023–2025, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2022–2025

0:00:30

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:18:40

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:29:00

Bore Sköld (V), inledningsanförande

0:37:35

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:45:50

Björn Kjellsson (L), inledningsanförande

0:52:40

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:00:50

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:09:50

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:19:45

Davis Kaza (AP), inledningsanförande

1:30:10

Övriga inlägg i budgetdebatten

5:34:00

Genomgång av partiernas uppdragsförslag och yrkanden

6:06:35

Beslut efter budgetdebatten (fortsätter i del 2)

Starttider för ärendena i sändningen, del 2

Starttid

Ärende

0:00:00

Beslut efter budgetdebatten (fortsättning från del 1)

0:07:40

Förlängning av giltighetstid för åtgärdsprogram för renare luft

0:48:10

Antagande: Detaljplan för del av fastigheterna Kåddis 3:1 med flera, Klockarbäcken

0:51:15

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2021

0:52:00

Inbetalning av kapitalinsats för täckande av solvenskapital i Svenska Kommun Försäkrings AB

0:52:35

Ändring av bolagsordning och kontsortialavtal för Nolia AB

0:54:05

Sammanträdestider 2022, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och näringslivs- och arbetsutskottet

0:54:45

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades