Fullmäktige 22 februari 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:00:00

Upprop

0:12:21

Justering och fastställande av dagordning

0:13:18

UKF-koncernen (Umeå kommunföretag) informerar

0:26:52

UPAB

0:39:02

INAB

0:54:37

Umeå Hamn

1:07:07

Vakin/Umeva

1:29:54

Dåva Deponi AB

1:44:20

Umeå Energi AB

2:09:00

AB Bostaden

2:30:46

Frågor till bolagen från fullmäktigeledamöter

3:08:30

Lunchpaus

3:56:20

Kommunrevisorerna informerar

4:09:20

Remiss om tillstyrkan till ändringstillstånd för vindkraftsetablering Ivarsboda – Gryssjön

4:23:05

Översyn av områdesgränser och namn samt nytt stadsdelsområde

4:24:38

Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och Maria Nilsson (SD)

5:09:45

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson och Marianne Normark (L)

6:30:42

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa Bäckström, Gudrun Nordborg (V)

7:09:43

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)

7:33:46

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-Ejlefall (SD)

8:48:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades