Fullmäktige 25 april 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmernas undertexter är automatiskt genererade och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Interpellation: Kommer Umeå kommun göra något för att stötta bönderna i kommunen? Mattias Larsson (C)

0:41:20

Interpellation: Varför har Umeå högre lokalkostnader för äldreomsorg? Marianne Normark (L)

1:15:00

Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:15

Kommunrevisionen informerar

0:06:35

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera inom Stöcke, Umeå kommun

0:16:10

Exploateringsavtal för Stöcke 13:7 med flera

0:17:15

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – uppsamlingsärende

0:22:45

Redovisning av motioner 2022, delrapport 1

0:28:50

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

0:32:30

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson (SD)

0:41:30

Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor; Björn Kjellsson (L)

1:43:50

Motion 19/2021: Sälj kommunens semesterlägenheter i Hemavan; Petter Nilsson (SD) och Maria Nilsson (SD)

2:15:35

Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? Åsa Bäckström (V)

2:57:25

Interpellation: Avbryt vänortssamarbetet med ryska staden Petrozavodsk; Anders Ågren (M)

3:33:10

Interpellation: Pengar till ett förstärkt föräldrastöd; Veronica Kerr (KD)

3:45:30

Interpellation: Arbetsmiljön inom socialtjänsten i Umeå; Anders Norqvist (L)


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades