Fullmäktige 25 januari 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:01:15

Upprop

0:13:00

Information från jämställdhetsutskottet

0:37:40

Information om kommunens corona-arbete

0:54:45

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:55:55

Antagande: Detaljplan för del av Baggböle 1:17 och 2:23, Umeå kommun

1:10:00

Genomförandeavtal för Umeå Baggböle 1:17 och 2:23

1:11:10

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år; Ulrika Edman (V) – ärendet fortsätter efter lunchpausen

2:03:40

Lunchpaus

3:01:20

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år; Ulrika Edman (V) – fortsättning från före lunchpausen

3:34:30

Motion 50/2018: Avskaffa delade turer; Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)

4:51:10

Information från kommunrevisorerna

5:05:45

Paus

5:16:20

Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade; Madelene Nord (M)

6:24:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärendenMer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades