Fullmäktige 26 oktober 2020

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:57

Justering och fastställande av dagordning

0:05:54

Budget 2021 och plan till 2024, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2021–2024

0:07:30

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:26:40

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:36:45

Bore Sköld (V), inledningsanförande

0:46:55

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:56:10

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:06:14

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:14:11

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:24:28

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:33:53

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:44:17

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:00

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

4:14:15

Beslut efter budgetdebatten

5:51:58

Delårsrapport januari–augusti 2020

6:07:35

Förlagslån och kapitalinsats Kommuninvest

6:08:23

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Umeå kommun

6:10:44

Taxa för byggnadsnämndens verksamheter

6:12:46

Redovisning av motioner 2020

6:13:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:18:00

Dagens rosor


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades