Fullmäktige 29 mars 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:00:30

Information från ordförande till ledamöterna

0:04:00

Upprop

0:14:55

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:15:40

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L) (ärendet fortsätter efter pausen)

1:14:15

Paus

1:30:25

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L) (fortsättning från före pausen)

1:45:20

Motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) (ärendet fortsätter efter pausen)

3:01:00

Paus

4:12:30

Motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) (fortsättning från före pausen)

4:27:35

Motion 5/2016: Portalparagraf till bolagens ägardirektiv – för stärkt demokrati

5:02:00

Kommunrevisorerna informerar

5:04:15

Motion 25/2019: En trygg kommunbudget; Birgitta Ejlefall, Lars-Arne Ivert och Maria Nilsson (SD)

5:07:00

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)

5:39:50

Antagande: Detaljplan för del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1 inom Stöcksjö by i Umeå kommun (ärendet fortsätter efter pausen)

5:46:40

Paus

6:00:15

Antagande: Detaljplan för del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1 inom Stöcksjö by i Umeå kommun (fortsättning från före pausen)

6:18:00

Exploateringsavtal för del av Umeå Stöcksjö 7:9 och del av Stöcksjö S:1

6:18:45

Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun

6:58:55

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun

7:10:50

Aktieägartillskott i Nolia AB

7:33:35

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

7:43:00

Paus

7:58:35

Interpellation: Vaccination av vikarier inom äldreomsorgen; Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)

8:21:30

Valärende, ledamot i Upab

8:22:10

Interpellation: Bostadsbyggandet i Umeå; Anders Ågren (M)

8:37:20

Interpellation: Säkerställer vi att alla barn och unga har en god och säker skolgång? Veronica Kerr (KD)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades