Stäng

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Kommunfullmäktiges möten är tills vidare digitala för att minska risken för smittspridning.
Ordförande/presidium och justerare deltar på plats, ledamöter deltar på distans.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 30 augusti 2021, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus/distansmöte

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Antagande: Fördjupad översiktsplan för Sävar
 3. Rättelse: Detaljplan för fastigheten Anumark 1:20 med flera, Dåvamyran
 4. Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Hörneå 8:777 och delar av Hörneå 8:453
 5. Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten
 6. Motion 20/2020: Krav på sommarjobb; Madelene Nord (M)
 7. Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr (KD)
 8. Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
 9. Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat; Anders Norqvist (L)
 10. Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP)
 11. Motion 17/2020: Inför Rinkebymodellen och SFI med baby; Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD)
 12. Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet; Veronica Kerr (KD)
 13. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen; Marcus Bornemisza (SD)(–)
 14. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige; Stellan Elebro (S)
 15. Avsägelse: Ledamot i AB Bostaden i Umeå och AB Bostaden Parkering i Umeå; Anna-Karin Sjöstrand (L)
 16. Fyllnadsval: Ersättare i äldrenämnden; Jasmine Johansson (MP)
 17. Fyllnadsval: Ersättare i kommunstyrelsen; Christina Sjödin (SD)
 18. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad vill majoriteten göra för båtlivet; Marianne Normark (L)
 2. Interpellation: Hur effektivt är Umeå kommuns klimatarbete? Åsa Bäckström (V)
 3. Interpellation: Är igenväxning och förbuskning kommunens sätt att stötta besöksnäringen? Mattias Larsson (C)
 4. Fråga: Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik? Davis Kaza (AP)
 5. Fråga: Vi måste få fart på bostadsbyggandet - även gällande småhus; Anders Ågren (M)
 6. Fråga: Hur ska Umeå kommun säkerställa Fritidsbankens framtid? Åsa Bäckström (V)

Se eller lyssna i efter hand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efter hand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., från december 2016 och framåt.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades