Fullmäktige 15 juni 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:02:00

Upprop

0:03:55

Justering och fastställande av dagordning

0:05:29

Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun; Åsa Bäckström, Bore Sköld och Ulrika Edman (V)

0:49:36

Information gällande coronapandemin

0:53:59

Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V)

1:10:25

Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)

1:42:30

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2020

2:09:45

Del av Tomtebo 2:1 med flera, Botsmark 30:1, Champinjonen 1, tidigareläggande av tre investeringsbeslut

2:11:12

Avgift för torghandel med anledning av pandemi

2:14:18

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Grisbacka 17:11, Västerslätt

2:15:22

Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra uppgifter som åläggs kommunen i ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2:16:05

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott

2:16:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:20:12

Kommunrevisionen informerar

2:29:00

Interpellation: Vad är planen för att åtgärda bristen på tvätt- och omklädningsmöjligheter i hemtjänsten? Rebecca Sellstedt (V)

2:29:33

Fråga: Tillgängligheten vid kommunens badplatser; Peder Westerberg (L)

2:29:59

Fråga: Beredskap för omdisponering av personal; Veronica Kerr (KD)

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-06-15_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 25.8 MB. 25.8 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades