Fullmäktige 15 juni 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:02:00

Upprop

0:03:55

Justering och fastställande av dagordning

0:05:29

Motion 26/2019: Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun; Åsa Bäckström, Bore Sköld och Ulrika Edman (V)

0:49:36

Information gällande coronapandemin

0:53:59

Motion 27/2019: Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor; Mattias Sehlstedt (V)

1:10:25

Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)

1:42:30

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2020

2:09:45

Del av Tomtebo 2:1 med flera, Botsmark 30:1, Champinjonen 1, tidigareläggande av tre investeringsbeslut

2:11:12

Avgift för torghandel med anledning av pandemi

2:14:18

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Grisbacka 17:11, Västerslätt

2:15:22

Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden att utföra uppgifter som åläggs kommunen i ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2:16:05

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott

2:16:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:20:12

Kommunrevisionen informerar

2:29:00

Interpellation: Vad är planen för att åtgärda bristen på tvätt- och omklädningsmöjligheter i hemtjänsten? Rebecca Sellstedt (V)

2:29:33

Fråga: Tillgängligheten vid kommunens badplatser; Peder Westerberg (L)

2:29:59

Fråga: Beredskap för omdisponering av personal; Veronica Kerr (KD)

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-06-15_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 25.8 MB. 25.8 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades