Fullmäktige 16 december 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:40

Upprop

0:04:00

Justering och fastställande av dagordning

0:04:40

Interpellation: Har Umeå kommun någon beredskap för uppfostrings­resor, någon statistik eller samarbete med andra instanser i dessa frågor? Jan Hägglund (AP)

0:59:20

Justering av kommunfullmäktigebeslut 2019-11-25, koncernbildning, Kvarken Link-gruppen

0:59:40

Motion 46/2018: Att bygga i trä; Maja Westling (C)

1:23:50

Motion 4/2019: Handlingsplan vid brott i skolan; Anna-Karin Sjölander (C)

1:47:15

Motion 13/2019: Digitalisera sekretesshandlingar; Veronica Kerr (KD)

2:06:25

Motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020; Anna-Karin Sjölander (C)

2:27:00

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Sömmen 1, centrala stadsdelarna (fortsätter efter lunchpausen, i del 2 av sammanträdet)

2:44:45

Utdelning av Umeå kommuns miljöpris

 

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:20

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Sömmen 1, centrala stadsdelarna (fortsättning från förmiddagen, del 1 av sammanträdet)

1:18:07

Kommunrevisionen informerar

1:23:20

Information från styrberedningen, förslag till nya riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess, Dan Gideonsson

1:39:05

Antagande: Utvidgning av verksamhetsområdet för dagvatten, vatten och avlopp för fastigheterna Grubbe 9:21 med flera, Backen 4:32 och del av Backen 4:25

1:39:50

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd

1:42:35

Taxa för offentliga kontroll av livsmedelslagstiftningen

1:43:00

Ny avfallstaxa

1:52:30

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern

1:53:15

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:56:30

Interpellation: Vad hände med de vita jobben? Lasse Jacobson (V)

1:57:00

Interpellation: När ska Umeå kommun utlysa ett klimatnödläge? Åsa Bäckström (V)

2:16:50

Interpellation: Publicering av fullständiga handlingar inför kommunfullmäktige; Maja Westling (C)

2:19:00

Interpellation: Ska Umeå kommun verkligen censurera sina hyresgäster? Maja Westling (C)

2:31:50

Interpellation: När blir ett beroendecentrum verklighet? Igor Jonsson (M)

2:39:00

Dagens rosor

 

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-12-16_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 54.7 MB. 54.7 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades