Fullmäktige 17 juni 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:10

Upprop

0:04:28

Justering och fastställande av dagordning

0:05:09

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet samt investeringsbudget 2020–2023

0:09:12

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:26:42

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:36:54

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:46:55

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:57:14

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:07:29

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:16:39

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:26:08

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:36:30

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:44

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

3:59:35

Beslut efter budgetdebatten

4:50:25

Delårsrapport januari–april 2019

4:54:11

Motion 28/2017: Nya vänorter för fredens skull; Saasha Metsärantala (FI)

4:54:25

Motion 27/2018: Joint ventures vid kommunala nybyggnationer; Henrik Agerhäll (SD) (–)

4:54:46

Motion 42/2018: Biobränslen och bioteknikindustriellt centrum i Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

5:03:26

Antagande: Detaljplan för Täfteå 10:161 och del av Täfteå 5:19, 5:31, 10:64, Umeå kommun

5:23:36

Namnsättning av bostadsområde, Tomtebo/Nydala (Tomtebo gård)

5:23:52

Folkhälsoarbete i Umeå kommun

5:24:05

Samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma telefoniväxelplattform

5:24:17

Utökning av kreditlimit för Umeå kommun 2019

5:24:26

Bolagsordning för Bioendev

5:24:35

Sammanträdestider 2020

5:24:42

Val av ny styrelse för Bio Endev Producion AB tillika Bio Endev Solution AB

5:25:35

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:28:26

Dagens rosor


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-06-17_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 87.6 MB. 87.6 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades