Fullmäktige 17 juni 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:10

Upprop

0:04:28

Justering och fastställande av dagordning

0:05:09

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas verksamhet samt investeringsbudget 2020–2023

0:09:12

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:26:42

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:36:54

Ulrika Edman (V), inledningsanförande

0:46:55

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:57:14

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:07:29

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:16:39

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:26:08

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:36:30

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:44

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

3:59:35

Beslut efter budgetdebatten

4:50:25

Delårsrapport januari–april 2019

4:54:11

Motion 28/2017: Nya vänorter för fredens skull; Saasha Metsärantala (FI)

4:54:25

Motion 27/2018: Joint ventures vid kommunala nybyggnationer; Henrik Agerhäll (SD) (–)

4:54:46

Motion 42/2018: Biobränslen och bioteknikindustriellt centrum i Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

5:03:26

Antagande: Detaljplan för Täfteå 10:161 och del av Täfteå 5:19, 5:31, 10:64, Umeå kommun

5:23:36

Namnsättning av bostadsområde, Tomtebo/Nydala (Tomtebo gård)

5:23:52

Folkhälsoarbete i Umeå kommun

5:24:05

Samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma telefoniväxelplattform

5:24:17

Utökning av kreditlimit för Umeå kommun 2019

5:24:26

Bolagsordning för Bioendev

5:24:35

Sammanträdestider 2020

5:24:42

Val av ny styrelse för Bio Endev Producion AB tillika Bio Endev Solution AB

5:25:35

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

5:28:26

Dagens rosor


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-06-17_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 87.6 MB. 87.6 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades